• Obligacje pod lupą władzy
Artykuł:

Obligacje pod lupą władzy

01 października 2018

Wiesław Łatała , Partner Zarządzający, Radca Prawny |

Wyjście na jaw „afery GetBack” poruszyło w Polsce cały rynek kapitałowy i zatrząsło sceną polityczną. Gdy okazało się, że straty mogą wynieść nawet 3 miliardy złotych, rozpoczęto poważną dyskusję dotyczącą nadzoru i ochrony inwestorów działających na rynku finansowym. W dniu 4 września 2018 r. na ręce Marszałka Sejmu został złożony rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru oraz ochrony inwestorów na rynku finansowym. Obecne trwają prace nad projektem ustawy w sejmowej komisji.

Jakie ustawy ulegną zmianie?

Przedłożony projekt ustawy przewiduje nowelizację łącznie 19 ustaw, w tym tych najistotniejszych dotyczących funkcjonowania polskiego rynku finansowego oraz jego nadzoru. Zmianie ulegną m.in. ustawa o obrocie instrumentami finansowymi, ustawa o obligacjach, ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, czy ustawa o nadzorze nad rynkiem kapitałowym.

Koniec z obligacjami papierowymi

Jedną z istotniejszych planowanych zmian jest rezygnacja z możliwości emisji obligacji mających formę dokumentu. Dotychczas tzw. dematerializacji, czyli rejestracji obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych podlegały obligacje będące przedmiotem oferty publicznej oraz obligacje przeznaczone do obrotu w systemie obrotu. Po wejściu w życie ustawy, obligatoryjnej rejestracji w depozycie KDPW będą podlegały wszystkie obligacje.

Wzrost bezpieczeństwa = wzrost kosztów emisji oraz wydłużenie czasu pozyskania finansowania

Jak czytamy w uzasadnieniu, celem zmian jest zwiększenie transparentności emisji dłużnych papierów wartościowych, a także większe bezpieczeństwo i elastyczność dla inwestorów. Warto jednak zwrócić uwagę, iż wzrost bezpieczeństwa spowoduje wzrost kosztów emisji. Rejestracji będą dokonywały przede wszystkim domy maklerskie i banki posiadające zezwolenie KNF, które od każdej emisji będą pobierały stosowne wynagrodzenie. Pytanie zatem, jakie się nasuwa, czy po wejściu w życie projektowanych zmian, obligacje będą nadal jednym z najkorzystniejszych sposobów pozyskania finansowania spółek?

Nie tylko obligacje…

Co więcej, zgodnie z projektowanymi zmianami dematerializacji będą podlegały nie tylko obligacje. Projekt ustawy przewiduje, że takim samym rygorom będą podlegały także certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte oraz listy zastawne (choć te ostatnie nie w pełnym zakresie).

Od kiedy zmiany?

Ustawa wejdzie w życie po 14 dnia od dnia jej ogłoszenia, jednakże przepisy dotyczące obowiązkowej dematerializacji obligacji wejdą w życie z dniem 1 lipca 2019 r. Istotne jednak jest, iż obligacje wyemitowane przed dniem 1 lipca 2019 r. i nieumorzone przed tym dniem pozostają w mocy. Jednakże, w takiej sytuacji , emitent (a w przypadku, gdy są one zapisane w ewidencji prowadzonej na podstawie przepisów dotychczasowych – podmiot prowadzący ich ewidencję) zobligowany będzie do przekazania KDPW wskazanych w ustawie informacji o wyemitowanych obligacjach. Maksymalny termin na realizację tego obowiązku ustalono na dzień 31 marca 2020 r.