• Wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami a uprawnienia osobiste
Artykuł:

Wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami a uprawnienia osobiste

13 marca 2018

Dorota Szlachetko-Reiter , Partner Zarządzający, Radca Prawny |

Większościowy pogląd doktryny wyklucza taką możliwość. Wynika to przede wszystkim z bezwzględnie wiążącego charakteru norm art. 385 § 3-9 k.s.h., które nie przewidują  wyłączenia lub ograniczenia ich stosowania w jakimkolwiek przypadku i mają one pierwszeństwo przed postanowieniami statutu spółki. Warto zauważyć, że jedyny wyjątek wyboru/wskazania członka rady nadzorczej poza grupami w przypadku  wyboru rady nadzorczej stosownie do procedury zawartej w omawianym artykule, został zawarty w art. 385 § 4 k.s.h., zgodnie z którym, gdy w skład rady nadzorczej wchodzi osoba, powołana przez podmiot określony w odrębnej ustawie, wyborowi podlegają w drodze głosowania grupami jedynie pozostali członkowie rady nadzorczej. Na słuszność opisywanego poglądu wskazuje także cel instytucji, którym jest ochrona akcjonariuszy mniejszościowych.

Możliwość skorzystania z uprawnienia osobistego do powołania członka rady nadzorczej w czasie wyboru rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami na podstawie art. 385 § 6 KSH stanowi nadużycie prawa podmiotowego oraz jest sprzeczna z ustawą. Ponadto uznanie prymatu postanowień statutu spółki w zakresie powoływania członków rady nadzorczej przez akcjonariuszy uprawnionych osobiście nad art. 385 § 3-9 k.s.h., stanowiłoby naruszenie ochronnej funkcji instytucji wyboru rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami dla akcjonariuszy mniejszościowych. Nie oznacza to jednak, że akcjonariusz w wypadku wyboru rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami zostanie pozbawiony przysługującego mu z mocy statutu uprawnienia osobistego. Będzie ono jedynie ograniczone, gdyż dopóki funkcjonuje rada nadzorcza wybrana w trybie art. 385 § 3-9 k.s.h., uprzywilejowany akcjonariusz nie będzie mógł z niego skorzystać.