W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Cookie.
 • Informacja dot. przetwarzania danych osobowych

Informacja dot. przetwarzania danych osobowych

INFORMACJA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY OTRZYMYWANIA NEWSLETTERA PRAWNEGO BDO LEGAL

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka pod firmą BDO LEGAL ŁATAŁA I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą Krakowie, adres: ul. Morawskiego 5, VII p., 30-102 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000048231 (REGON: 351498407, NIP: 6772068828) (zwana dalej „BDO LEGAL” lub „Administrator”).
 1. Może Pani/Pan skontaktować się z administratorem danych osobowych za pomocą poniższych adresów):
 1. adres e-mail: [email protected],
 2. adres korespondencyjny: BDO Legal, ul. Morawskiego 5, 30-102 Kraków.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania newslettera prawnego BDO Legal, po zapisaniu się na stronie internetowej www.bdolegal.pl lub za pomocą wiadomości elektronicznej. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest udzielona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych osobowych (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm., zwanego dalej „RODO”),
 1. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt 3 powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być instytucje upoważnione z mocy prawa w szczególności:
  1. podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa (np. Urząd Skarbowy, organy sądowe lub inne, w tym komornicy i policja) oraz na podstawie odrębnych zgód udzielonych przez Panią/Pana takim podmiotom,
  2. podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu BDO Legal na podstawie zawartej z BDO Legal umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), np. usługi IT, archiwizacja baz danych.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia i przesyłania przez BDO Legal newslettera prawnego lub do czasu cofnięcia zgody.
 1. Prawo do cofnięcia zgody. Jest Pani/Pan uprawniona/uprawniony do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu także następujące prawa:
 1. Prawo dostępu do danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe. Ma Pani/Pan również prawo do uzyskania dostępu do tych danych osobowych, kopii danych osobowych, a także informacji o celach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, informacji o kategoriach Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Administratora, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Administrator ujawnił Pani/Pana dane osobowe lub którym ma zamiar ujawnić te dane, o planowanym okresie przechowywania, o Pani/Pana prawach związanych z przetwarzaniem danych, prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, źródle danych oraz o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (jeśli występuje).
 2. Prawo do sprostowania danych. Ma Pani/Pan prawo zażądać, abyśmy niezwłocznie sprostowali Pani/Pana dane osobowe, które są nieprawidłowe. Ma również Pani/Pan prawo zażądać, abyśmy uzupełnili niekompletne dane osobowe.
 3. Prawo do usunięcia danych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”). Ma Pani/Pan prawo żądać niezwłocznego usunięcia przez BDO Legal Pani/Pana danych osobowych pod warunkiem spełniania przynajmniej jednej z przesłanek:
  1. Pani/Pana dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celów dla których zostały zebrane lub są przetwarzane,
  2. sprzeciwił się Pani/Pani przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, a BDO Legal nie ma uzasadnionych prawnie, nadrzędnych podstaw ich przetwarzania,
  3. BDO Legal przetwarza Pani/Pana dane osobowe niezgodnie z prawem,
  4. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.

Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych, w przypadku gdy BDO Legal jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Jest to prawo do żądania od BDO Legal ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w następujących przypadkach, gdy:
 1. kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez administratora,
 2. przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono się usunięciu swoich danych osobowych,
 3. BDO Legal nie potrzebuje już Pani/Pana danych osobowych, ale są one Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W przypadku realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, BDO Legal może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, z wyjątkiem ich przechowywania, wyłącznie za Pani/Pana zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego.

 1. Prawo do przeniesienia danych. Ma Pani/Pan prawo żądania otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie danych osobowych dostarczonych BDO Legal przez Panią/Pana danych oraz żądania przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. Prawo to przysługuje jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.
 1. Jest Pani/Pan uprawniona/y do zgłoszenia realizacji swoich praw, o których mowa w pkt 6 i 7 powyżej, w następujący sposób:
 1. pisemnie na adres: ul. Morawskiego 5, 30-102 Kraków,
 2. za pomocą poczty elektronicznej na adres: [email protected],
 3. telefonicznie pod numerem telefonu +48 12 423 23 23.
 1. Jeżeli zdecyduje się Pani/Pan na skorzystania z powyższych praw, BDO Legal udzieli odpowiedzi co do rozpatrzenia żądania, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.
 1. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez BDO Legal Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (na terytorium Polski jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 1. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania niezbędnych danych będzie brak możliwości realizacji przez BDO Legal celu przetwarzania w odniesieniu do działań, w ramach których przetwarzane są dodatkowe dane osobowe od Pani /Pana pozyskane. W przypadku braku ich podania, nie będzie możliwe w szczególności zawarcie umowy cywilnoprawnej.
 1. BDO Legal nie przekazuje Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani do organizacji międzynarodowych.