• Nowości z KNF – czy jest już znany nowy „taryfikator”?
Artykuł:

Nowości z KNF – czy jest już znany nowy „taryfikator”?

30 października 2019

Paweł Duda , Partner, Radca Prawny, Doktorant w Instytucie Nauk Prawnych PAN |

Od ponad 3 lat obowiązuje Rozporządzenie MAR[1], natomiast w lipcu 2019 r. weszło w życie nowe Rozporządzenie prospektowe[2]. Oba te akty prawa unijnego, jak również dostosowane (a jednocześnie ciągle dostosowywane) do nich przepisy krajowe przewidują wysokie sankcje pieniężne za naruszenie ich stosowania. W ostatnim okresie Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła kilka kar za naruszenie przepisów ustawy o ofercie publicznej. Co więcej, na jedną ze spółek z branży budowlanej, KNF zdecydowała się nałożyć blisko 10 mln zł kary! Wysokość sankcji zaskoczyła inwestorów oraz ogólnie – rynek kapitałowy. Czy możemy już mówić o pewnej praktyce organu nadzorczego?

Czym są wezwania w spółce publicznej?

W II połowie sierpnia 2019 r. Komisja Nadzoru Finansowego postanowiła o nałożeniu dwóch kar pieniężnych na spółkę Murapol S.A. za naruszenia ustawy o ofercie publicznej. Sięgająca niemal 9,9 miliona złotych kara pieniężna związana jest z naruszeniem przez spółkę w 2017 r. art. 73 ust. 2 ustawy o ofercie publicznej, czyli brakiem ogłoszenia tzw. wezwania następczego. Zasadą jest, że przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej może nastąpić wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w liczbie zapewniającej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów. Jednym z wyjątków od tej reguły jest sytuacja pośredniego nabycia przez spółkę akcji spółki publicznej, skutkujących przekroczeniem ww. progu. W takim przypadku podmiot przekraczający 33% głosów w spółce publicznej ma dwa rozwiązania:

  1. w terminie 3 miesięcy zobligowany jest do ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w liczbie powodującej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów – tzw. wezwanie następcze, bądź
  2. w terminie 3 miesięcy zobligowany jest do zbycia akcji w liczbie powodującej osiągnięcie nie więcej niż 33% ogólnej liczby głosów.

„Parkowanie akcji” przyczyną sankcji

W uzasadnieniu Komisji Nadzoru Finansowego wskazano, iż naruszenia, którego dopuścił się Murapol S.A. związane było z posiadaniem przez tę spółkę oraz trzy inne podmioty akcji spółki publicznej. Podmioty te posiadały akcje w imieniu własnym, ale na rzecz Murapol S.A., co było przejawem tzw. „parkowania akcji”. Tym samym, spółka miała obowiązek sumowania akcji posiadanych przez nią oraz podmiotami „parkującymi” akcje. W konsekwencji, w wyniku nabycia przez jeden z pomiotów akcji w spółce publicznej, Murapol S.A. zobligowane było do ogłoszenia wezwania następczego.

Jaka grozi sankcja, a jaką zastosowano?

Naruszenie powyższych obowiązków, związanych z brakiem działań następczych wynikających z przekroczenia progu 33% w spółce publicznej może wiązać się z dotkliwymi sankcjami pieniężnymi. Maksymalna kara, jaką przewiduje ustawa o ofercie publicznej wynosi 10 mln zł. Co jednak niezwykle istotne, w omawianym wyżej przypadku spółki Murapol S.A., Komisja Nadzoru Finansowego zdecydowała się o nałożeniu niemal maksymalnej kary pieniężnej!

Jak to wygląda na tle innych decyzji KNF?

W znacznej większości przypadków, Komisja Nadzoru Finansowego, nakładając na uczestników rynku sankcje pieniężne, stosuje wiele niższe kary, niż te maksymalne. Przykładowo, jedna ze spółek nie opublikowała łącznie siedmiu raportów okresowych. Maksymalna sankcja pieniężna, którą Komisja mogła nałożyć, to 5 000 000 zł albo kwota stanowiąca równowartość 5% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy. Ostatecznie, Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła sankcję pieniężną w wysokości 500 000 zł.

Za naruszenia Rozporządzenia MAR, póki co, Komisja Nadzoru Finansowego nie karała surowo. Choć kwoty nie są małe, należy pamiętać o maksymalnych sankcjach, wynoszących, np. za naruszenie podania do wiadomości publicznej informacji poufnej nawet 10.364.000 zł, czy też w przypadku braku powiadomienia o transakcji przez osobę blisko związaną – 4.145.600 zł (w przypadku osoby prawnej) i 2.072.800 zł (w przypadku osoby fizycznej). W dotychczasowych karach, Komisja Nadzoru Finansowego za naruszenie art. 19 Rozporządzenia MAR zdecydowała się o nałożeniu kar pieniężnych w wysokości 600.000 zł (na osobę fizyczną) oraz 1.500.000 zł (na osobę prawną).

Czy można mówić już o praktyce?

W chwili obecnej za wcześnie jednak jest by mówić o jakiejkolwiek praktyce. Oręż, jaki obecnie posiada Komisja Nadzoru Finansowego jest ogromny. Poza jednak jednym przypadkiem spółki Murapol S.A., organ nadzorczy stara się po niego sięgać niezwykle rzadko. Najbliższe miesiące z tej perspektywy będą jednak niezwykle interesujące…

 


[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

[2] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE