• Rozszerzenie praw pracowników Nowelizacja kodeksu pracy z 7 września 2019 r.
Artykuł:

Rozszerzenie praw pracowników Nowelizacja kodeksu pracy z 7 września 2019 r.

08 września 2019

Paulina Ledwoń , Radca Prawny |
Kevin Foglar , Stażysta |

Dnia 7 września 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Celem powyższej nowelizacji jest zwiększenie ochrony praw pracowników, będących słabszą stroną stosunku pracy. Wprowadziła ona serię ważnych zmian m.in. w kodeksie pracy, poszerzających zakres praw przysługujących pracownikom.

Świadectwo pracy

Do najważniejszych, z praktycznego punktu widzenia, zmian, należą te dotyczące wydawania i sprostowania świadectw pracy. Nowa ustawa wydłuża termin, w jakim pracownik może wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy - z 7 dni do 14 dni. Według uzasadnienia do projektu ustawy „pozwoli to pracownikowi zorientować się w ewentualnych nieprawidłowościach co do treści otrzymanego dokumentu i podjąć przewidziane prawem działania zmierzające do usunięcia wadliwości”.

Ustawa dookreśla również, iż wydanie świadectwa pracy pracownikowi ma nastąpić w dniu, w którym ustaje stosunek pracy. W przypadku uchybienia temu obowiązku, pracodawcy grozi grzywna w wysokości od 1 tys. do 30 tys. zł. Dodatkowo, w przypadku niewydania przez pracodawcę świadectwa pracy, pracownikowi przysługuje prawo wystąpienia do sądu pracy z żądaniem zobowiązania pracodawcy do jego wydania.

Dyskryminacja

Zmieniono brzmienie przepisu art. 113 k.p., regulującego zakaz dyskryminacji. Przed zmianą, redakcja przepisu budziła wątpliwości co do zwartego w nim katalogu cech, w oparciu o których osoba może być dyskryminowana – niektórzy uważali katalog za zamknięty, inni za otwarty, a jeszcze inni za otwarty w niektórych sytuacjach a zamknięty w innych. Nowe brzmienie ustawy ma na celu rozwiązać powyższe wątpliwości przesądzając ostatecznie, iż zawarty w przepisie katalog jest jedynie przykładowy, a nie zamknięty. Wobec powyższego pracownik będzie miał prawo wskazać kryterium, które w jego ocenie spowodowało dyskryminację.

Mobbing

Dotychczas, ofiara mobbingu, chcąca dochodzić odszkodowania, musiała przed wystąpieniem z roszczeniem rozwiązać z pracodawcą umowę o pracę ze wskazaniem mobbingu jako powodu rozwiązania. Obecnie, rozwiązanie stosunku pracy nie jest już wymagane do dochodzenia odszkodowania. Takie rozwiązanie należy uznać za pozytywne, gdyż nierzadko ofiary mobbingu nie decydowały się na rozwiązanie stosunku pracy z obawy przed utratą źródła dochodu, co ograniczało im możliwość ochrony swoich praw.

 

Nowe prawa dla członków najbliższej rodziny matki i ojca

Ustawa wprowadza również nowe uprawnienia dla członków najbliższej rodziny matki i ojca w związku z urlopem macierzyńskim. Na wniosek pracownicy, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, z urlopu rodzicielskiego czy ojcowskiego będzie mógł skorzystać również inny niż matka czy ojciec najbliższy członek rodziny. Osoby najbliższe dodatkowo uzyskały prawo dochodzenia pełnego wynagrodzenia za okres, przez który nie wykonują pracy w związku z wadliwym rozwiązaniem umowy przez pracodawcę podczas przebywania tej osoby na urlopie.

Ochrona przedemerytalna

Osoby objęte ochroną przedemerytalną, z którymi zawarto umowę na czas określony a następnie wypowiedziano ją z naruszeniem przepisów są, według nowych przepisów, uprawnieni do żądania orzeczenia przez sąd bezskuteczności wypowiedzenia umowy oraz przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach.

Dochodzenie przedawnionych roszczeń

Nowelizacja zmieniła redakcję przepisu regulującego dochodzenie przedawnionych roszczeń. Przepis ten, w swoim pierwotnym brzmieniu, nie określał jednoznacznie, czy przedawnienie roszczeń powinno być brane pod uwagę z urzędu, czy, jak przykładowo wg kodeksu cywilnego, na wniosek strony. Nowy przepis jednoznacznie wskazuje, iż przedawnienie brane będzie pod uwagę jedynie na wniosek strony. Z praktycznego punku widzenia oznacza to, iż strona będzie mogła uzyskać zaspokojenie swojego przedawnionego roszczenia pod warunkiem, iż druga strona nie podniesie w toku postępowania zarzutu przedawnienia.