• Sprzedaż samochodu poleasingowego bez VAT
Artykuł:

Sprzedaż samochodu poleasingowego bez VAT

20 sierpnia 2019

Kevin Foglar , Stażysta |

Dnia 19 lipca 2019 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał indywidualną interpretację podatkową (sygn. 0115-KDIT1-2.4012.325.2019.1.AD), w której uznał, że sprzedaż samochodu poleasingowego, wykupionego po zakończeniu leasingu na cele prywatne, w pewnych warunkach nie będzie opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

Podmiot składający wniosek o wydanie powyższej interpretacji wskazał, że prowadzi on działalność gospodarczą oraz jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W chwili składania wniosku był on w posiadaniu samochodu, którego używał do celów służbowych na podstawie umowy leasingu. Wnioskodawca zamierzał wykupić samochód po zakończeniu leasingu i przeznaczyć go wyłącznie na cele prywatne, nie zaliczając tym samym kwoty nabycia pojazdu do podatkowych kosztów uzyskania przychodów. Zaznaczył dodatkowo, iż nie zamierzał sprzedać samochodu przed upływem sześciu miesięcy licząc od zakończenia miesiąca, w którym nastąpi moment wykupu.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej przez siebie interpretacji uznał, iż sprzedaż samochodu w przedstawionych przez wnioskodawcę warunkach nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Dostawa towarów podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wyłącznie wówczas, gdy jest dokonywana przez podmiot mający status podatnika, a dodatkowo działającego w takim charakterze w odniesieniu do danej transakcji. Osoba, która sprzedaje samochód wykupiony na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej nie działa w charakterze podatnika w rozumieniu ustawy o podatku od towaru i usług, w związku z czym do powyższej transakcji nie mają zastosowania przepisy wspomnianej ustawy. Taka transakcja, według wydanej interpretacji, stanowić będzie „zwykłe wykonywanie prawa własności”.

Powyższe stanowisko nie jest odosobnione, gdyż Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyraził analogiczne stanowisko w interpretacji indywidualnej z dnia 31 lipca 2018 r. sygnatura 0111-KDIB3-1.4012.442.2018.1.KO.

Pamiętać należy, iż jedynie osoba, na wniosek której wydano interpretację indywidualną, korzysta z jej ochrony. Oznacza to, że osoba trzecia, choć potencjalnie znajdująca się w identycznej  sytuacji co wnioskodawca, nie jest przez interpretację chroniona. W celu uzyskania ochrony, osoba trzecia musiałaby wystąpić z własnym wnioskiem o wydanie interpretacji. Nie ma jednak gwarancji, że organ wrazi takie samo stanowisko w różnych interpretacjach dotyczących podobnych stanów faktycznych – każda sprawa jest rozstrzygana indywidualnie, a organ nie jest związany swoimi stanowiskami przyjętymi w innych sprawach. Można się jednak spodziewać, iż, przynajmniej w najbliższej przyszłości, organ wydając interpretacje najprawdopodobniej nie będzie odbiegał od przyjętych w przeszłości stanowisk.