• Ulga na złe długi – ukłon w stronę przedsiębiorcy
Artykuł:

Ulga na złe długi – ukłon w stronę przedsiębiorcy

20 stycznia 2019

Od nowego roku weszły w życie przepisy skracające termin rozliczenia tzw. ulgi na złe długi na gruncie podatku od towarów i usług (VAT). Przedsiębiorca, który nie otrzymał zapłaty za wystawione przez siebie faktury może dokonać korekty podstawy opodatkowania wraz z VAT należnym od tych faktur już po 90 dniach od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze. Wcześniej musiał czekać aż 150 dni. W założeniu zmiany te mają prowadzić do upowszechnienia się możliwości skorzystania z ulgi na złe długi i udrożnić zatory płatnicze.

Na czym polega ulga na złe długi?

W praktyce gospodarczej przedsiębiorca często zmaga się problemem braku zapłaty za wykonane przez siebie usługi lub dostarczone towary. W takich przypadkach nie tylko nie otrzymuje należnego zarobku, ale również zobowiązany jest do zapłaty należnego podatku od towarów i usług z własnej kieszeni. Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy zmieniającej, ulga na złe długi jest instrumentem, który wspiera zmniejszanie zatorów płatniczych i udrożnienie obrotu gospodarczego pomiędzy podatnikami podatku od towarów i usług.  Polega ona bowiem na możliwości skorygowania przez podatnika podatku należnego z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona.

Uprawdopodobnienie nieściągalności wierzytelności

Nowe przepisy regulują, że nieściągalność wierzytelności jest uprawdopodobniona, gdy wierzytelność taka nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze. Skrócony został zatem czas, po którym wierzytelność wobec nierzetelnego kontrahenta można uznać za nieściągalną w związku brakiem płatności. Dzięki powyższej zmianie przedsiębiorcy zyskają prawo do wcześniejszego skorzystania z ulgi na złe długi i wcześniej będą mogli obniżyć VAT należny.

Warto mieć na uwadze, że choć przepisy weszły w życie z początkiem 2019 r., to mają one zastosowanie również do wierzytelności powstałych przed tą datą.

Należy ponadto zaznaczyć, że upływ wskazanego wyżej terminu nie oznacza uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności na gruncie podatków dochodowych. W przepisach ustaw dotyczących opodatkowania podatkami dochodowymi ustawodawca stawia odmienne warunki dla wykazania prawdopodobieństwa braku możliwości skutecznego domagania się zaspokojenia wierzytelności.

Czy każdy przedsiębiorca może skorzystać z ulgi na złe długi?

Na podstawie art. 89a ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług ulgę na złe długi stosuje się w przypadku, gdy spełnione są następujące warunki:

  1. dostawa towaru lub świadczenie usług jest dokonana na rzecz podatnika podatku VAT czynnego, niebędącego w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji,
  2. na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty:
    1. przedsiębiorca (wierzyciel) i kontrahent (dłużnik) są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni,
    2. kontrahent (dłużnik) nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu Prawa restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji,
  3. od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona.

Podsumowanie

Zmiany w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług stanowią ułatwienie dla przedsiębiorców w korzystaniu z ulgi na złe długi, co w dłuższej perspektywie może wpłynąć na upowszechnienie się korzystania z tego instrumentu oraz stanowić wsparcie dla przedsiębiorców w minimalizowaniu zatorów płatniczych oraz mobilizowaniu dłużników do terminiwych płatności.