• W wakacje wiele istotnych zmian dotyczących spółek publicznych (i nie tylko)
Artykuł:

W wakacje wiele istotnych zmian dotyczących spółek publicznych (i nie tylko)

20 maja 2019

Wiesław Łatała , Partner Zarządzający, Radca Prawny |

Wejście w życie „nowego” rozporządzenia prospektowego[i], które będzie miało miejsce 21 lipca 2019 r. spowoduje wiele zmian dla obecnych, jak również przyszłych emitentów. Zmianie ulegnie między innymi treść prospektu emisyjnego oraz danych w nim ujmowanych, jak również wprowadzona zostanie możliwość składania tzw. uniwersalnego  dokumentu rejestracyjnego. Nowe przepisy unijne spowodują, iż konieczna będzie nowelizacja m.in. ustawy o ofercie publicznej. Niedawno na stronie Rządowego Centrum Legislacji został przedstawiony kolejny projekt planowanych zmian (na dzień publikacji niniejszego artykułu, projekt nowelizacji jest przedmiotem prac prowadzonych przez Komitet Stały Rady Ministrów). Szereg zmian obejmie jednak nie tylko spółki publiczne, ale także prywatne  podmioty, korzystające z finansowania pozyskiwanego przede wszystkim z emisji obligacji. Co nowego czeka spółki w najbliższym czasie?

Oferty prywatne będą publicznymi?

Stosowanie przepisów Rozporządzenia prospektowego spowoduje m.in. uchylenie dotychczasowej definicji „oferty publicznej” zawartej w ustawie o ofercie publicznej. Zgodnie z nową, unijną definicją, ofertą publiczną będzie komunikat skierowany do odbiorców w dowolnej formie i za pomocą dowolnych środków, przedstawiający wystarczające informacje na temat warunków oferty i oferowanych papierów wartościowych, w celu umożliwienia inwestorowi podjęcia decyzji o nabyciu lub subskrypcji tych papierów wartościowych. Zniknie tym samym dotychczasowy klucz podziału na oferty publiczne i oferty prywatne, jakim była liczba, którym papiery wartościowe były oferowane. Co prawda, oferowanie papierów wartościowych mniej niż 150 potencjalnym inwestorom nadal wyłączone będzie od obowiązku prospektowego, to jednak w myśl nowej definicji będzie ono mogło zostać uznane za ofertę publiczną.

Najbardziej niekorzystna zmiana z perspektywy podmiotów dokonujących częstych emisji, czy to udziałowych czy też dłużnych papierów wartościowych, wynika jednak nie z przepisów unijnych, a z projektowanych zmian polskich regulacji. Zgodnie z nimi przewiduje się, iż każda kolejna oferta publiczna kierowana w tym samym roku kalendarzowym do oznaczonego lub nieoznaczonego adresata w liczbie do 149 osób (o ile nie zajdzie konieczność udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu) będzie wymagała opublikowania memorandum informacyjnego podlegającego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego. Na szczęście jednak, najnowszy projekt nowelizacji ustawy o ofercie publicznej, w przeciwieństwie do pierwszego, przewiduje wyłączenie tego obowiązku w przypadku, gdy łączna liczba osób, którym zaoferowano papiery wartościowe, nie przekracza 149 w okresie poprzednich 12 miesięcy lub gdy oferta kierowana jest wyłącznie do posiadaczy tego samego rodzaju papierów wartościowych lub do pomiotów, którym zaoferowano obligacje emitenta w ramach zamiany wierzytelności z tytułu wykupu uprzednio wyemitowanych innych obligacji tego emitenta. Nie zmienia to jednak faktu, iż z perspektywy znowelizowanych przepisów ustawy o obligacjach, które zaczną obowiązywać od 1 lipca 2019 r., utrudnione zostanie pozyskiwanie finansowania dłużnego w drodze emisji obligacji.

Obligatoryjna polityka wynagrodzeń

Nowelizacja ustawy o ofercie publicznej przewiduje także wprowadzenie obligatoryjnej polityki wynagrodzeń dla członków zarządów i rad nadzorczych spółek publicznych. W terminie do dnia 30 czerwca 2020 r., walne zgromadzenia akcjonariuszy spółek publicznych zobligowane będą do podjęcia uchwał w sprawie polityki wynagrodzeń. Jak wskazuje treść proponowanych przepisów, ma to się przyczynić do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności spółek. Podjęta uchwała w sprawie polityki wynagrodzeń, jak również sama polityka wynagrodzeń będzie musiała zostać zamieszczona na stronie internetowej emitenta.

W przypadku niepodjęcia przez akcjonariuszy uchwały w ww. terminie, wynagrodzenia będą wypłacane na podstawie dotychczas obowiązującej w danej spółce polityki wynagrodzeń. Jeżeli natomiast w danej spółce publicznej takiej polityki nie ma, a walne zgromadzenie akcjonariuszy nie podejmie stosownej uchwały, spółka będzie mogła kontynuować wypłacanie wynagrodzeń zgodnie z dotychczasową praktyką, natomiast projekt nowej uchwały w sprawie polityki wynagrodzeń poddawany będzie pod głosowanie na kolejnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

Nowe przepisy nałożą także dodatkowy obowiązek na rady nadzorcze spółek publicznych. Organ ten zobligowany będzie do corocznego sporządzenia sprawozdania o wynagrodzeniach, przedstawiającego kompleksowy przegląd wynagrodzeń. Ujęte w nim powinny zostać m.in. wszystkie świadczenia niezależnie od ich formy, otrzymane przez poszczególnych członków zarządu i rady nadzorczej lub należne poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z polityką wynagrodzeń.

Transakcje z podmiotami powiązanymi – nowy obowiązek spółek publicznych

Projektowane zmiany w polskich przepisach wprowadzają definicję istotnej transakcji z podmiotami powiązanymi, a także związane z tym nowe obowiązki spółek publicznych.   Spełnienie przesłanki takiej transakcji uzależnione jest tego, czy dana transakcja przekracza 5% sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.

Jeżeli dana transakcja z podmiotem powiązanym spełni przesłanki istotnej, spółka publiczna zobligowana będzie do publikacji na swojej stronie internetowej informacji o zawarciu istotnej transakcji najpóźniej w momencie zawarcia tej transakcji. Co więcej, zawarcie takiej transakcji będzie wymagało zgody rady nadzorczej spółki publicznej, która będzie brała pod uwagę zapobieżenie wykorzystaniu przez podmiot powiązany swojej pozycji oraz zapewnienie odpowiedniej ochrony interesów spółki i akcjonariuszy niebędących podmiotami powiązanymi, w tym akcjonariuszy mniejszościowych.

Powyższy obowiązek nie będzie jednak dotyczył wszystkich transakcji z podmiotami powiązanymi. Przede wszystkim wyłączone zostaną m.in. transakcje zawierane na warunkach rynkowych w normalnym toku działalności spółki, czy też transakcje zawarte przez spółkę publiczną z jej spółką zależną, której jedynym akcjonariuszem jest spółka publiczna.

 

[i] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE