W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Cookie.
  • Nowy termin na zawarcie umowy o zarządzanie PPK – co musi zrobić pracodawca?
Artykuł:

Nowy termin na zawarcie umowy o zarządzanie PPK – co musi zrobić pracodawca?

14 lipca 2020

Małgorzata Mędrala , Radca Prawny, Doktor Nauk Prawnych |

Art. 54 ustawy z dnia 31 marca 2020 r.  o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw przesunął termin na zawarcie umowy o zarządzanie pracowniczym planem kapitałowym (dalej jako: PPK) dla firm zatrudniających od 50 do 249 pracowników według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. do dnia 27 października 2020 r., a termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK – do 10 listopada 2020 r. Termin ten został ujednolicony z terminem do zawarcia wspomnianych wyżej umów dla pracodawców zatrudniających od 20 do 50 pracowników.

Z uwagi na zbliżający się termin zawarcia wspomnianych umów i rozbudowaną procedurę wdrażania pracowniczych planów kapitałowych, pracodawca powinien już teraz zadbać o to, by pracownicze plany kapitałowe zostały wdrożone w firmie na czas.

Zawarcie umowy o zarządzanie PPK

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (dalej: Ustawa o PPK), pracodawca powinien zawrzeć umowę o prowadzenie PPK z instytucją finansową oferującą na rynku tego rodzaju usługi. Zgodnie z ustawą, pracodawca powinien dokonać wyboru, mając na względzie najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych. Wybór instytucji finansowej powinien zostać dokonany w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi lub – w przypadku ich braku – z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy. Umowa o zarządzanie PPK powinna być zawarta na trwałym nośniku i określać:

strony umowy;

- nazwę funduszy zdefiniowanej daty, o których mowa w art. 38 lub art. 39, zarządzanych przez podmiot zarządzający instytucją finansową;

- warunki i tryb zawierania przez podmiot zatrudniający umów o prowadzenie PPK;

- warunki gromadzenia środków i zarządzania nimi przez poszczególne fundusze zdefiniowanej daty, o których mowa w pkt 2;

- warunki, terminy i sposób dokonania wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu;

- wysokość wpłat dodatkowych finansowanych przez podmiot zatrudniający dla poszczególnych grup osób zatrudnionych;

- sposób deklarowania wpłat dodatkowych finansowanych przez uczestnika PPK i sposób zmiany wysokości tych wpłat;

- maksymalną wysokość wynagrodzenia za zarządzanie funduszem zdefiniowanej daty, kosztów obciążających ten fundusz i opłat obciążających uczestnika PPK oraz warunki, o ile są przewidziane, na jakich mogą one zostać obniżone bez konieczności zmiany umowy;

- warunki zmiany umowy;

- warunki i okres wypowiedzenia umowy;

- warunki dokonywania konwersji lub zamiany.

Umowa o zarządzanie PPK nie może zawierać warunków mniej korzystnych niż warunki prezentowane przez instytucję finansową w portalu PPK w dniu zawarcia tej umowy. Umowa o zarządzanie PPK podlega wpisowi do rejestru ewidencji PPK, na wniosek instytucji finansowej.

Umowa o prowadzenie PPK

Po zawarciu umowy o zarządzanie pracowniczym planem kapitałowym, pracodawca zawiera na rzecz osób zatrudnionych umowę o prowadzenie PPK z instytucją, z którą wcześniej została zawarta umowa o zarządzanie PPK. Umowa ta jest podstawą objęcia programem pracowników do 70. roku życia zatrudnionych u danego pracodawcy przez okres 3 miesięcy lub dłuższy. Pracodawca powinien poinformować osoby zatrudnione o warunkach uczestnictwa w PPK i możliwości ewentualnej rezygnacji z uczestnictwa w tym programie.

Niezwłocznie po zawarciu umowy o prowadzenie PPK, pracownik objęty programem otrzyma informację o zawarciu umowy o prowadzenie PPK w postaci elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku lub za pomocą systemu teleinformatycznego, a na wniosek tego uczestnika - w postaci papierowej zawierającą warunki, na jakich została zawarta umowa, wysokości wpłat dokonywanych na PPK i wpłat, jakie pracownik może zdeklarować.

Oszczędzanie w PPK

Wpłaty do PPK są dokonywane przez pracodawcę i pracownika. Co do zasady, pracownik objęty programem w PPK wpłaca 2% swojego wynagrodzenia. Jeżeli wynagrodzenie pracownika nie przekracza 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia, wpłata ta może być obniżona do 0,5% wynagrodzenia. Uczestnik PPK może zadeklarować wpłatę dodatkową w wysokości do 2% wynagrodzenia. Pracodawca co miesiąc wpłaca do PPK kwotę równą 1,5% wynagrodzenia. Może zdeklarować wpłatę dodatkową w wysokości 2,5% wynagrodzenia pracownika. Polski Fundusz Rozwoju przekazuje na konto PPK uczestnika planu 250 zł tytułem wpłaty powitalnej i 240 zł tytułem wpłat rocznych.

Wpłat dodatkowych do PPK nie dokonuje się w przypadku przestoju ekonomicznego, zaistnienia niewypłacalności pracodawcy lub przejściowego zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej lub ograniczenia jej prowadzenia na skutek powodzi.

Środki zgromadzone w PPK mogą być przez pracownika wykorzystane w przypadku ukończenia przez uczestnika planu 60. roku życia na jego wniosek, pokrycia wkładu własnego w przypadku zawarcia umowy kredytu o zakup mieszkania albo budowę lub przebudowę budynku mieszkalnego lub poważnego zachorowania uczestnika PPK lub jego małżonka lub dziecka. W przypadku wykorzystania środków z PPK na pokrycie wkładu własnego w przypadku wzięcia kredytu na zakup lub budowę mieszkania lub budynku mieszkalnego, środki te powinny być zwrócone do PPK w ich nominalnej kwocie.