W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Cookie.
  • Opodatkowanie spółek komandytowych i jawnych podatkiem CIT
Artykuł:

Opodatkowanie spółek komandytowych i jawnych podatkiem CIT

22 września 2020

Zgodnie z projektem z dnia 15 września 2020 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw, spółki komandytowe oraz część spółek jawnych uzyskają od nowego roku status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych.

Z uwagi na wykorzystywanie spółek komandytowych w szerokim zakresie do optymalizacji podatkowej, spółka komandytowa podzieli najprawdopodobniej od nowego roku „los” spółki komandytowo-akcyjnej, której status podatnika CIT ustawodawca przyznał od roku 2014.

Uzasadnieniem zmian jest głównie rozpowszechnione w Polsce prowadzenie działalności w formie spółki komandytowej, którym jedynym komplementariuszem jest spółka z o.o., posiadająca symboliczny udział w zyskach i stratach spółki komandytowej – rozwiązanie to zapewnia ograniczenie biznesowej odpowiedzialności właścicieli przy zachowaniu korzystnych zasad opodatkowania działalności właściwych dla spółek osobowych (jednokrotne opodatkowanie w sensie ekonomicznym, to jest jedynie na „poziomie” wspólników spółki).

Projektowane zmiany polegają na przyznaniu spółkom komandytowym statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, przy jednoczesnym wyłączeniu tych spółek z kategorii „spółek niebędących osobą prawną” w rozumieniu przepisów PIT i CIT.

Podobnie jak ma to miejsce obecnie w odniesieniu do spółki komandytowo-akcyjnej, komplementariusze spółek komandytowych będą mogli pomniejszyć zryczałtowany podatek od przychodów uzyskiwanych przez nich z tytułu udziału w zyskach spółki o kwotę odpowiadającą iloczynowi procentowego ich udziału w zysku tej spółki i podatku CIT należnego od dochodu tej spółki za rok podatkowy, z którego przychód z tytułu udziału w zysku został uzyskany.

W projekcie przewidziano jednak ponadto dodatkowe zwolnienie dla komandytariuszy spółek komandytowych, w których powiązania między wspólnikami nie wskazują na „optymalizacyjny cel” ich utworzenia. Przychody komandytariuszy będą zatem mogły skorzystać ze zwolnienia kwot stanowiących 50% ich przychodów z tytułu udziałów w zyskach spółek komandytowych, nie więcej jednak niż 60 000 zł takich przychodów w roku podatkowym dla każdej spółki komandytowej, w której podatnik jest komandytariuszem.

Zwolnienie nie będzie przysługiwać komandytariuszom spółek o „optymalizacyjnym” charakterze – zwolnienie wyłączać mają wyliczone w ustawie przypadki powiązań komandytariusza z podmiotem będącym komplementariuszem. Zwolnienie nie znajdzie mianowicie zastosowania do komandytariusza, który:

1) posiada bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej lub

2) jest członkiem zarządu:

a)     spółki posiadającej osobowość prawną lub spółki kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej, lub

b)     spółki posiadającej bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej, lub

3) jest podmiotem powiązanym w rozumieniu przepisów o cenach transferowych z członkiem zarządu lub wspólnikiem spółki posiadającej bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej.

Projekt ustawy zawiera również przepisy pozwalające na przypisanie statusu podatnika CIT niektórym spółkom jawnym. Chodzi tu o spółki jawne utworzone z udziałem choćby jednego wspólnika niebędącego osobą fizyczną. Takie spółki uzyskają status podatnika CIT, jeśli nie zawiadomią organów podatkowych właściwych ze względu na siedzibę spółki oraz właściwych dla każdego z jej wspólników o podatnikach posiadających pośrednio lub bezpośrednio prawo do udziału w zyskach spółki jawnej.

Spółki jawne, które nabędą status podatnika będą obowiązane do zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego na dzień poprzedzający dzień nabycia tego statusu, oraz wydzielenia na kapitale podstawowym zyski dotychczas wypracowane i niepodzielone między wspólników.

Nowe zasady mają zgodnie z projektem być stosowane począwszy od 1 stycznia 2021 r. Na „starych zasadach” opodatkowane będą dochody wspólników spółek komandytowych i jawnych osiągnięte przed tą datą. Projekt ustawy zawiera rozbudowane regulacje przejściowe, dotyczące między innymi kwestii rozliczania poniesionych dotychczas strat komplementariuszy związanych z uczestnictwem w spółkach komandytowych.

Jeżeli potrzebują Państwo więcej informacji w tym zakresie, zachęcamy do kontaktu z naszą specjalistką:

Dorota Szlachetko-Reiter

[email protected]