W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Cookie.
 • PFR uruchomił programy pomocowe dla dużych przedsiębiorców- w ramach których przekaże 25 miliardów złotych
Artykuł:

PFR uruchomił programy pomocowe dla dużych przedsiębiorców- w ramach których przekaże 25 miliardów złotych

24 czerwca 2020

Dorota Szlachetko-Reiter, Partner Zarządzający, Radca Prawny |

Polski Fundusz Rozwoju (PFR) przygotował następujące programy pomocowe dla dużych przedsiębiorców:

 1. Finansowanie płynnościowe – polegające na pożyczce o obniżonych stopach procentowych o maksymalnym terminie zapadalności wynoszącym 4 lata. Maksymalna kwota finansowania w ramach tego programu wynosi 1 mld zł (jednak z zasady maksymalna kwota dla danego przedsiębiorcy jest również ograniczana przez dwukrotność jego rocznych kosztów pracowniczych lub 25% obrotu w 2019 roku).
 2. Finansowanie preferencyjne – polegające na pożyczce o obniżonych stopach procentowych o maksymalnym terminie zapadalności wynoszącym 4 lata, która następnie może zostać umorzona nawet do 75%. Maksymalna kwota finansowania w ramach tego programu z zasady wynosi nawet do 750 mln zł, jednak nie może być wyższa niż szacowana szkoda danego przedsiębiorcy odnotowana z powodu COVID-19. Należy zwrócić uwagę, że PFR dużą uwagę w regulaminie programów dla dużego przedsiębiorcy poświęcił obliczeniu kwoty, którą może uzyskać przedsiębiorca w ramach tego programu oraz kwoty, która może zostać umorzona – zależą one w dużej mierze od wskaźnika EBITDA uzyskanego w tzw. „okresie kompensacyjnym”. Jednakże sam regulamin PFR nie jest tutaj wystarczający, ponieważ treść zgody Komisji Europejskiej na finansowanie preferencyjne określa kwestię kwoty możliwej do uzyskania i umorzenia w sposób bardziej szczegółowy niż obecny regulamin PFR.
 3. Finansowanie inwestycyjne – polega na finansowaniu z wykorzystaniem instrumentów kapitałowych (akcji, udziałów, warrantów subskrypcyjnych albo obligacji lub pożyczki zamiennych na akcje). Maksymalna kwota finansowania w ramach tego programu wynosi 1 mld zł. Program ten dzieli się na finansowanie inwestycyjne na warunkach rynkowych oraz finansowanie inwestycyjne na warunkach pomocy publicznej.

Finansowanie płynnościowe i preferencyjne zostały już uruchomione. PFR podczas webinaru wskazał, że finansowanie inwestycyjne oczekuje jeszcze na zgodę Komisji Europejskiej (taka zgoda została wydana w dniu 11 czerwca 2020 r., jednak na dzień 23 czerwca 2020 r. jej treść jeszcze nie została opublikowana). PFR twierdzi, że treść regulaminu po uzyskaniu zgody w zakresie finansowania inwestycyjnego nie powinna ulec zmianie. Aczkolwiek, możliwe jest składanie wniosków w ramach każdego z trzech powyższych programów.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez PFR, przedsiębiorcy, którzy składali wstępne wnioski o uzyskanie jednego z powyższych finansowań, muszą ponownie złożyć wniosek. PFR poinformował także, że kolejność składania wniosków nie będzie miała znaczenia, ponieważ eksperci PFR będą tworzyć na bieżąco rankingi przedsiębiorców, którzy najbardziej potrzebują wsparcia (czynnikami wpływającymi na ranking będą między innymi wielkość przedsiębiorstwa, znaczenie dla gospodarki, pilność potrzeb, liczba pracowników). Przydzielanie ekspertów PFR do obsługi danego wniosku będzie zależało od powyższego rankingu.

Kim jest duży przedsiębiorca?

Duży przedsiębiorca w rozumieniu powyższych programów PFR oznacza przedsiębiorcę, który:

 1. jest dużym przedsiębiorcą, tj. zatrudnia więcej niż 249 pracowników (stan na 31 grudnia 2019 r.), z wyłączeniem właściciela, lub którego roczny obrót za 2019 r. przekracza 50 mln euro oraz suma bilansowa w 2019 r. przekracza 43 mln euro; albo
 2. jest małym lub średnim przedsiębiorcą (MŚP), który zatrudnia powyżej 150 pracowników (stan na 31 grudnia 2019 r.), z wyłączeniem właściciela, a jego roczny obrót za 2019 r. przekracza 100 mln zł, o ile (i) zostały spełnione łącznie następujące warunki: (a) jego luka finansowania zgodnie z projekcjami finansowymi przekracza kwotę 3,5 mln zł oraz (b) najpierw wyczerpał maksymalne możliwości otrzymania finansowania z programu MŚP, lub (ii) finansowanie dotyczy Programu Sektorowego.

Na potrzeby ustalenia statusu dużego przedsiębiorcy, przez pracownika rozumie się osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, przy czym za pracowników nie uważa się pracowników na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych i zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

Należy także pamiętać o tym, że podobnie jak w przypadku mikroprzedsiębiorców i MŚP przy ustalaniu statusu przedsiębiorcy należy uwzględnić liczbę pracowników i wyniki finansowe (obrót, suma bilansowa) również jego przedsiębiorstw powiązanych i partnerskich. Takie doliczanie jest obligatoryjne. W pewnym uproszczeniu, przedsiębiorstwa powiązane to spółki, które posiadają co najmniej 51% głosów na zgromadzeniu wspólników/walnym zgromadzeniu lub mogą powołać lub odwołać większość członków zarządu lub rady nadzorczej, a przedsiębiorstwa partnerskie to takie spółki, które posiadają od 25 do 50% udziałów/akcji w kapitale zakładowym lub praw głosu na zgromadzeniu wspólników/walnym zgromadzeniu. W przypadku przedsiębiorstw powiązanych należy doliczyć 100% (całość) liczby pracowników, obrotów i sum bilansowych do liczby pracowników, obrotów i sum bilansowych wnioskodawcy. W przypadku przedsiębiorstw partnerskich – liczbę pracowników, obrót i sumę bilansową przedsiębiorstw partnerskich należy doliczyć do liczby pracowników, obrotów i sum bilansowych wnioskodawcy proporcjonalnie do procentowego udziału w kapitale lub prawach głosu (z tym że należy wziąć pod uwagę wyższy udział).

Jakie są warunki uzyskania finansowania?

Warunki uzyskania finansowania różnią się w zależności od programu. Jednak można wyróżnić pewne warunki ogólne, wspólne dla wszystkich programów, a dodatkowo finansowanie preferencyjne i inwestycyjne mają swoje warunki szczególne.

Warunki ogólne są następujące:

 1. Przedsiębiorca musiał prowadzić działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.;
 2. Przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2019 lub na dzień podpisania stosownych dokumentów finansowania programowego (np. na dzień podpisania umowy) nie zalegał z płatnością podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym: (i) rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie, lub (ii) zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenie społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej, nie jest uznawane za zaległość;
 3. Przedsiębiorca nie prowadzi działalności w zakresie:
  1. produktów lub usług, które mogą skutkować ograniczaniem bądź naruszaniem wolności indywidualnych lub/oraz praw człowieka,
  2. działalności prowadzonej przez instytucje kredytowe, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, firmy inwestycyjne, instytucje pożyczkowe, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne i inne przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania oraz podmioty zarządzające aktywami, dostawców usług płatniczych oraz inne instytucje finansowe, a także agencje ratingowe,
  3. działalności w segmencie nieruchomości komercyjnych oraz działalności deweloperskiej w odniesieniu do nieruchomości,
  4. obszarów wątpliwych z powodów etyczno-moralnych;
 4. Przedsiębiorca na dzień składania wniosku lub na dzień podpisania stosownych dokumentów finansowania programowego nie był w likwidacji, upadłości lub restrukturyzacji;
 5. Przedsiębiorca posiada rezydencję podatkową na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jest zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (np. w KRS lub CEIDG), oraz główny beneficjent rzeczywisty przedsiębiorcy nie posiada rezydencji podatkowej w raju podatkowym. Odejście od zasady dotyczącej rezydencji podatkowej możliwe jest w sytuacji zobowiązania danego przedsiębiorcy lub jego głównego beneficjenta rzeczywistego do przeniesienia rezydencji podatkowej na teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego w terminie do 9 miesięcy od dnia udzielenia finansowania programowego;
 6. Przedsiębiorca spełnia jeden z poniższych warunków:
  1. odnotował spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) w ujęciu wartościowym, o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu kalendarzowym po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca kalendarzowego lub analogicznego miesiąca kalendarzowego ubiegłego roku w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19 (wydawało się, że PFR tak samo jak w przypadku MŚP będzie patrzył na deklaracje VATowskie, jednak na webinarze PFR poinformował, że będzie brał pod uwagę przychody z rachunku zysków i strat),
  2. utracił zdolność produkcji lub świadczenia usług albo odbioru produktów lub usług przez zamawiających w związku z brakiem dostępności komponentów lub zasobów w związku z COVID-19,
  3. nie otrzymuje płatności z tytułu sprzedaży na skutek COVID-19 w kwocie przekraczającej 25% należności,
  4. z powodu zakłóceń w funkcjonowaniu rynku finansowego nie ma dostępu do rynku kapitałowego lub limitów kredytowych w związku z nowymi kontraktami,
  5. jest uczestnikiem Programów Sektorowych;
 7. Przedsiębiorca uzyska pozytywny wynik procesu badania due diligence, w tym w szczególności w zakresie Procedury KYC „Tarcza”, lub potwierdzającego badania (tzw. confirmatory due diligence) przeprowadzonego przez PFR (lub jego doradców) lub w formie tzw. vendors due diligence. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez PFR na webinarze, due diligence będzie się dzieliło na prawne i finansowe. Due diligence prawne będzie skupione wokół weryfikacji warunków finansowania oraz dotychczasowych źródłach finansowania przedsiębiorcy. Ponadto PFR zapowiedział, że przedsiębiorca będzie musiał wypełnić kwestionariusz, który będzie się składał z około 20 pytań;
 8. Przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2019 r. nie znajdował się w trudnej sytuacji ekonomicznej (ten warunek nie dotyczy finansowania inwestycyjnego na warunkach rynkowych).

Ponadto, w przypadku finansowania preferencyjnego, o udział w programie mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy przedstawili plan restrukturyzacji i projekcje finansowe, uwiarygadniające uzyskanie rentowności finansowej po zakończeniu kryzysu w związku z COVID-19.

Szereg dodatkowych warunków należy spełnić, aby uzyskać wsparcie w ramach finansowania inwestycyjnego na warunkach pomocy publicznej – np. trzeba wykazać, że: bez wsparcia udzielanego w ramach programu przedsiębiorca zaprzestałby prowadzenia działalności gospodarczej lub miałby poważne trudności z dalszym prowadzeniem działalności gospodarczej, przedsiębiorca wykorzystał możliwości pozyskania finansowania na rynku, a środki pomocy publicznej dostępne w Polsce pozwalające pokryć potrzeby płynnościowe są niewystarczające w zapewnieniu dalszego istnienia danego przedsiębiorcy, utrata przez przedsiębiorcę stabilności finansowej może spowodować poważne społeczne trudności lub poważne niedoskonałości rynku. Warunkiem otrzymania finansowania inwestycyjnego jest również przedstawienie wieloletniej strategii, projekcji finansowych lub planu restrukturyzacji, uwiarygadniających osiągnięcie rentowności finansowej.

Podsumowanie

Uruchomienie powyższych programów jest z całą pewnością pozytywną informacją dla przedsiębiorców w Polsce. Największym zainteresowaniem cieszy się finansowanie preferencyjne, ponieważ pozwala uzyskać wysoką kwotę pożyczki, która może być umorzona nawet do 75%.

Należy także wspomnieć, że uzyskanie finansowania dla dużego przedsiębiorcy jest o wiele trudniejsze niż uzyskanie finansowania dla MŚP. W związku z tym, że nie jest istotna kolejność wniosków, PFR mocno podkreśla, że należy skupić się na poprawnym wypełnieniu wniosku. Z naszego doświadczenia wynika, że poprawne wypełnienie wniosku bez pomocy profesjonalnego doradcy w tym zakresie jest trudne. Przedsiębiorcom problemy sprawia przede wszystkim odpowiednie określenie kwoty, o którą mogą wystąpić w ramach programu preferencyjnego.