W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Cookie.
 • PFR uruchomił Tarczę Finansową 2.0. dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców
Artykuł:

PFR uruchomił Tarczę Finansową 2.0. dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców

26 stycznia 2021

Polski Fundusz Rozwoju („PFR”) w dniu 15 stycznia 2021 r. uruchomił wcześniej zapowiadaną Tarczę Finansową 2.0. dla:

 1. mikroprzedsiębiorców; oraz
 2. małych i średnich przedsiębiorców.

Tak jak w przypadku wiosennej Tarczy Finansowej PFR 1.0. subwencje finansowe mają być przedsiębiorcom udzielane za pośrednictwem banków. Wykaz 15 banków biorących udział w programie znajduje się na stronie internetowej PFR.

Należy jednak zaznaczyć, że Tarcza Finansowa PFR 2.0. kierowana jest tylko do przedsiębiorców z określonymi kodami PKD.

Jak PFR definiuje mikro, małego i średniego przedsiębiorcę?

Zgodnie z definicjami zawartymi w regulaminie,  mikroprzedsiębiorca (mikrofirma) oznacza przedsiębiorcę w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 Prawo Przedsiębiorców, który na dzień 31 grudnia 2019 r., a w przypadku braku pracowników na ten dzień, na dzień 31 lipca 2020 r., zatrudnia, co najmniej 1 pracownika oraz nie więcej niż 9 pracowników (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy) oraz jego roczny obrót netto za 2019 r. lub suma bilansowa w 2019 r. nie przekracza kwoty 2 mln euro.

Mały i średni przedsiębiorca (MŚP) oznacza przedsiębiorcę w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 Prawo Przedsiębiorców: (i) który na dzień 31 grudnia 2019 r., a w przypadku braku pracowników na ten dzień, na dzień 31 lipca 2020 r., zatrudnia, co najmniej 1 pracownika oraz nie więcej niż 249 pracowników (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy) oraz jego roczny obrót netto za rok 2019 nie przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro, oraz (ii) który nie jest mikroprzedsiębiorcą.

Zgodnie z regulaminem PFR, zawsze dużym przedsiębiorcą będzie taki podmiot, którego 25 % lub więcej kapitału lub praw głosu jest kontrolowane bezpośrednio lub pośrednio, wspólnie lub indywidualnie, przez co najmniej jeden organ publiczny. Ponadto dużym przedsiębiorcą będzie podmiot, którego 25% lub więcej kapitału lub praw głosu jest kontrolowane bezpośrednio lub pośrednio, wspólnie lub indywidualnie, przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – z wyjątkiem spółek komunalnych kontrolowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, których budżet nie przekracza rocznie kwoty 10 mln euro oraz liczba mieszkańców nie przekracza 5 tys. oraz w których udział jednostki samorządu terytorialnego jest nie większy niż 50%.

Już na tym etapie należy zwrócić uwagę, że w przeciwieństwie do wiosennych programów, PFR definicyjnie rozróżnił pojęcie „pracownika” od „osoby zatrudnionej”. W przypadku wiosennej Tarczy Finansowej PFR 1.0. brak tego rozróżnienia budził wśród przedsiębiorców dużo wątpliwości i słusznie PFR zdecydował się na rozróżnienie tych pojęć. Pracownik jest definicją używaną na potrzeby ustalania statusu przedsiębiorcy, a osoba zatrudniona na potrzeby wyliczania kwoty subwencji finansowej.

I tak, pracownik oznacza osobę fizyczną zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, przy czym za pracowników nie uważa się pracowników na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych i zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

Natomiast osoba zatrudniona oznacza osobę fizyczną: (i) która zgodnie z przepisami polskiego prawa pozostaje z przedsiębiorcą w stosunku pracy oraz została zgłoszona przez przedsiębiorcę do ubezpieczenia społecznego na dzień ustalania stanu zatrudnienia przedsiębiorcy dla potrzeb określenia maksymalnej wysokości subwencji finansowej przysługującej przedsiębiorcy, z zastrzeżeniem, że stan zatrudnienia określa się w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, lub (ii) współpracującą z przedsiębiorcą, niezależnie od formy prawnej tej współpracy (w tym, w szczególności, na podstawie umów cywilnoprawnych obejmujących m.in. umowy zlecenia i umowy o dzieło), za którą przedsiębiorca, wg stanu na dzień ustalania stanu zatrudnienia na potrzeby określenia kwoty subwencji finansowej, odprowadza składki na ubezpieczenia społeczne.

Przy ustalaniu statusu mikroprzedsiębiorcy lub MŚP bardzo ważne jest uwzględnienie przedsiębiorstw powiązanych i przedsiębiorstw partnerskich. Oznacza to, że do swojej liczby pracowników i wyników finansowych (roczny obrót i suma bilansowa) przedsiębiorca jest zobowiązany:

 1. doliczyć w całości liczbę pracowników i wyniki finansowe przedsiębiorstw powiązanych;
 2. doliczyć proporcjonalnie do procentowego udziału w kapitale lub prawach głosu (z tym że należy wziąć pod uwagę wyższy udział) liczbę pracowników i wyniki finansowe przedsiębiorstw partnerskich (od tej zasady jest kilka wyjątków przy specyficznych przedsiębiorcach, takich jak na przykład publiczne korporacje inwestycyjne).

Dane przedsiębiorstw, które podlegają sumowaniu należy ustalać na podstawie ksiąg rachunkowych lub danych pochodzących ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Powyższe oznacza, że na przykład w przypadku posiadania przedsiębiorstwa partnerskiego, w którym przedsiębiorca posiada 20% udziałów, to przedsiębiorca w ramach ustalania swojego statusu będzie musiał uwzględnić w swojej liczbie pracowników i wynikach finansowych także 20% liczby pracowników i wyników finansowych przedsiębiorstwa partnerskiego. W przypadku przedsiębiorstw powiązanych zawsze dolicza się całość liczby pracowników i wyników finansowych.

Co istotne, wskazane wyżej powiązania (z przedsiębiorstwami powiązanymi i partnerskimi) mogą zachodzić również za pośrednictwem innych przedsiębiorstw, oraz osób fizycznych i ich grup, jeżeli prowadzą one swoją działalność lub część działalności na tym samym rynku właściwym lub rynkach pokrewnych. W pewnym uproszczeniu oznacza to, że przedsiębiorca powinien wziąć pod uwagę całą grupę kapitałową przy ustalaniu swojego statusu.

Przedsiębiorstwa powiązane oznaczają przedsiębiorstwa, które pozostają w jednym z poniższych związków:

 1. przedsiębiorstwo ma większość praw głosu w innym przedsiębiorstwie w roli udziałowca/akcjonariusza lub członka,
 2. przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorstwa,
 3. przedsiębiorstwo ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo na podstawie umowy zawartej z tym przedsiębiorstwem lub postanowień w jego statucie lub umowie spółki,
 4. przedsiębiorstwo będące udziałowcem/akcjonariuszem lub członkiem innego przedsiębiorstwa kontroluje samodzielnie, na mocy umowy z innymi udziałowcami/akcjonariuszami lub członkami tego przedsiębiorstwa, większość praw głosu udziałowców/akcjonariuszy lub członków w tym przedsiębiorstwie.

Natomiast przedsiębiorstwa partnerskie oznaczają wszystkie przedsiębiorstwa, które nie są przedsiębiorstwami powiązanymi i między którymi istnieją następujące związki - przedsiębiorstwo działające na rynku wyższego szczebla (typu upstream) posiada, samodzielnie lub wspólnie z co najmniej jednym przedsiębiorstwem powiązanym, co najmniej 25% kapitału innego przedsiębiorstwa działającego na rynku niższego szczebla (typu downstream) lub praw głosu w takim przedsiębiorstwie.

Jakie kody PKD uprawniają do wzięcia udziału w programie?

Zgodnie z regulaminem PFR, aby mikro, mały lub średni przedsiębiorca kwalifikował się do wzięcia udziału w programie, na dzień 31 grudnia 2019 roku, na dzień 1 listopada 2020 r. oraz na dzień złożenia wniosku, musiał wykonywać działalność gospodarczą w jednym lub więcej poniżej wskazanych kodów PKD:

 1. 17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury;
 2. 18.12.Z Pozostałe drukowanie;
 3. 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;
 4. 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi;
 5. 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
 6. 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 7. 47.76.Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 8. 47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach;
 9. 47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach;
 10. 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach;
 11. 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);
 12. 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
 13. 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
 14. 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
 15. 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne;
 16. 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
 17. 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów;
 18. 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów;
 19. 73.11.Z Działalność agencji reklamowych;
 20. 74.20.Z Działalność fotograficzna;
 21. 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
 22. 79.11.A Działalność agentów turystycznych;
 23. 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki;
 24. 79.11.B Działalność pośredników turystycznych;
 25. 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
 26. 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej;
 27. 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 28. 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
 29. 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
 30. 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
 31. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
 32. 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna;
 33. 86.90.D Działalność paramedyczna;
 34. 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych- zespół muzyczny;
 35. 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
 36. 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych;
 37. 91.02.Z Działalność muzeów;
 38. 93.11.Z Działalność obiektów sportowych;
 39. 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;
 40. 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem;
 41. 93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;
 42. 93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni;
 43. 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 44. 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
 45. 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej;

przy czym:

 1. powyższy warunek uznaje się za spełniony w sytuacji, gdy zmiana kodu PKD została zgłoszona przez przedsiębiorcę do właściwego rejestru nie później niż w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany,
 2. lista działalności wykonywanych w ramach powyższych kodów PKD może każdorazowo ulec zmianie, rozszerzeniu lub zawężeniu, na podstawie odpowiedniej uchwały Rady Ministrów,
 3. kody PKD nie muszą być przeważającymi kodami działalności gospodarczej, oraz
 4. kody PKD mogą być różne na każdą z badanych dat pod warunkiem, że zawierają się w liście kodów wskazanych powyżej.

Kody PKD mają być weryfikowane na podstawie KRS i CEIDG.

Jakie są warunki programu dla mikroprzedsiębiorców?

Subwencję finansową w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0. może otrzymać wyłącznie mikroprzedsiębiorca, który łącznie spełnia następujące kryteria:

 1. jest wpisany do KRS lub CEIDG;
 2. odnotowuje spadek przychodów o minimum 30% w okresie:
 1. od 1 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu od 1 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19, lub
 2. od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19;
 1. prowadził działalność gospodarczą łącznie w obu datach, tj. na dzień: (i) 31 grudnia 2019 r. oraz (ii) złożenia wniosku;
 2. nie posiadał zaległości w opłacaniu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne na dzień 31 grudnia 2019 roku, na dzień 31 grudnia 2020 roku lub na dzień złożenia wniosku, przy czym: (i) rozłożenie płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne na raty lub jej odroczenie, (ii) zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej, lub (iii) złożenie wniosku do ZUS o brak płatności składek na ubezpieczenie społeczne w ramach tarcz antykryzysowych, nie będą uznawane za zaległość
 3. na dzień składania wniosku nie otworzył likwidacji na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych, nie złożył wniosku o wykreślenie z CEIDG oraz wobec którego, na dzień składania wniosku, nie zostało otwarte: (i) postępowanie upadłościowe lub (ii) postępowanie restrukturyzacyjne;
 4. posiada rezydencję podatkową na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, oraz którego główny beneficjent rzeczywisty nie posiada rezydencji podatkowej w tzw. „rajach podatkowych”, przy czym odejście od tej zasady możliwe jest w sytuacji zobowiązania się przedsiębiorcy i/lub jego głównego beneficjenta rzeczywistego do przeniesienia rezydencji podatkowej na teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego w terminie do 9 miesięcy od dnia udzielenia subwencji finansowej w ramach programu;
 5. posiada odpowiedni kod PKD.

Mikroprzedsiębiorcy, którzy w dniu 31 grudnia 2019 r. byli przedsiębiorcami znajdującymi się w trudnej sytuacji mogą ubiegać się o udział w programie pod warunkiem, że nie są oni objęci zbiorowym postępowaniem upadłościowym na podstawie prawa upadłościowego oraz nie otrzymali pomocy na ratowanie ani pomocy na restrukturyzację.

Ile subwencji finansowej może uzyskać mikroprzedsiębiorca i kiedy zostanie umorzona?

Kwota subwencji finansowej, którą może uzyskać mikroprzedsiębiorca, obliczana jest jako iloczyn liczby osób zatrudnionych na dzień 30 września 2020 r. (definicja osoby zatrudnionej i jej odróżnienie od definicji pracownika były omawiane już wcześniej) w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz kwoty bazowej subwencji finansowej.

Kwota bazowa subwencji finansowej zależy od wysokości spadków przychodów:

 1. spadek większy lub równy 30% oznacza kwotę bazową w wysokości 18 tys. zł;
 2. spadek większy lub równy 60% oznacza kwotę bazową w wysokości 36 tys. zł.

Kwota subwencji finansowej, którą może uzyskać mikroprzedsiębiorca, w żadnym przypadku nie może być wyższa niż:

 1. 36 tys. zł na osobę zatrudnioną według stanu zatrudnienia na dzień 30 września 2020 r. w sytuacji, gdy mikroprzedsiębiorca nie otrzymał wsparcia w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0;
 2. 72 tys. zł na osobę zatrudnioną według stanu zatrudnienia na dzień 30 września 2020 r. w sytuacji, gdy mikroprzedsiębiorca otrzymał wsparcie w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0. - podana kwota stanowi łączne wsparcie uzyskane na osobę zatrudnioną w ramach Tarczy 2.0 i Tarczy 1.0; oraz
 3. 324 tys. zł.

Subwencja finansowa udzielona mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu w całości w przypadku utrzymania przez mikroprzedsiębiorcę:

 1. działalności gospodarczej na dzień 31 grudnia 2021 r., rozumianego jako nieprzerwane prowadzenie działalności gospodarczej w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia 31 grudnia 2021 r., przy czym w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia 31 grudnia 2021 r. wobec przedsiębiorcy nie może rozpocząć się proces likwidacji, upadłości lub restrukturyzacji; oraz
 2. średniorocznego zatrudnienia w roku 2021 na co najmniej takim samym poziomie jak średnioroczne zatrudnienie w roku 2020.

W przypadku, gdy średnioroczne zatrudnienie mikroprzedsiębiorcy w roku 2021 będzie niższe niż średnioroczne zatrudnienie w roku 2020, mikroprzedsiębiorca będzie zobowiązany do proporcjonalnego zwrotu udzielonej subwencji finansowej.

Otrzymana przez mikroprzedsiębiorcę subwencja finansowa podlega zwrotowi w całości w przypadku:

 1. zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej (w tym w razie zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej);
 2. otwarcia likwidacji (jeżeli dotyczy); lub
 3. otwarcia postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego,

w każdym czasie licząc od dnia otrzymania subwencji finansowej do dnia 31 grudnia 2021 r.

Jakie są warunki programu dla małego i średniego przedsiębiorcy?

Subwencję finansową w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0. może otrzymać wyłącznie mały lub średni przedsiębiorca, który łącznie spełnia następujące kryteria:

 1. jest wpisany do KRS lub CEIDG;
 2. odnotowuje spadek przychodów o minimum 30% w okresie:
 1. od 1 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu od 1 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19, lub
 2. od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19;
 1. odnotowuje spadek przychodów o minimum 30% w okresie:
 1. od 1 listopada 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu od 1 listopada 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19, lub
 2. od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. w porównaniu do okresu od 1 stycznia 2019 r. do 31 marca 2019 r. w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19;
 1. prowadził działalność gospodarczą łącznie w obu datach, tj. na dzień: (i) 31 grudnia 2019 r. oraz (ii) złożenia wniosku;
 2. nie posiadał zaległości w opłacaniu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne na dzień 31 grudnia 2019 roku, na dzień 31 grudnia 2020 roku lub na dzień złożenia wniosku, przy czym: (i) rozłożenie płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne na raty lub jej odroczenie, (ii) zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej, lub (iii) złożenie wniosku do ZUS o brak płatności składek na ubezpieczenie społeczne w ramach tarcz antykryzysowych, nie będą uznawane za zaległość
 3. na dzień składania wniosku nie otworzył likwidacji na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych, nie złożył wniosku o wykreślenie z CEIDG oraz wobec którego, na dzień składania wniosku, nie zostało otwarte: (i) postępowanie upadłościowe lub (ii) postępowanie restrukturyzacyjne;
 4. posiada rezydencję podatkową na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, oraz którego główny beneficjent rzeczywisty nie posiada rezydencji podatkowej w tzw. „rajach podatkowych”, przy czym odejście od tej zasady możliwe jest w sytuacji zobowiązania się przedsiębiorcy i/lub jego głównego beneficjenta rzeczywistego do przeniesienia rezydencji podatkowej na teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego w terminie do 9 miesięcy od dnia udzielenia subwencji finansowej w ramach programu;
 5. posiada odpowiedni kod PKD.

W przypadku średnich przedsiębiorców o udział w programie mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy dodatkowo na dzień 31 grudnia 2019 r. nie byli przedsiębiorcami znajdującymi się w trudnej sytuacji.

Mali przedsiębiorcy, którzy w dniu 31 grudnia 2019 r. byli przedsiębiorcami znajdującymi się w trudnej sytuacji mogą ubiegać się o udział w programie pod warunkiem, że nie są oni objęci zbiorowym postępowaniem upadłościowym na podstawie prawa upadłościowego oraz nie otrzymali pomocy na ratowanie ani pomocy na restrukturyzację.

Ile subwencji finansowej może uzyskać mały lub średni przedsiębiorca i kiedy zostanie umorzona?

W celu wyliczenia kwoty subwencji finansowej dla MŚP, konieczne jest wykazanie przez MŚP:

 1. wysokości kosztów stałych, przy czym koszty stałe:
 1. za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. zostaną wykazane w oparciu o rzeczywiste dane wynikające z dokumentów księgowych lub rachunkowych MŚP; lub
 2. za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r. zostaną wykazane w oparciu o predykcję dokonaną przez MŚP wedle swojej najlepszej wiedzy, jednakże w sytuacji, gdy w chwili składania wniosku dostępne są dane rzeczywiste wynikające z dokumentów księgowych lub rachunkowych MŚP za część tego okresu, MŚP zobowiązane jest wykazać wysokość kosztów stałych za część tego okresu w oparciu o dane rzeczywiste.
 1. wielkości spadku przychodów w okresie:
  1. od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu trwającego od 1 listopada 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., przy czym MŚP zobowiązane jest wykazać wielkość spadku przychodów za ten okres w oparciu o dane rzeczywiste; lub
  2. od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r. w porównaniu do okresu trwającego od 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 marca 2019 r., przy czym MŚP zobowiązane jest wykazać wielkość spadku przychodów za ten okres w oparciu o predykcję dokonaną przez MŚP wedle swojej najlepszej wiedzy, jednakże w sytuacji, gdy w chwili składania wniosku dostępne są dane rzeczywiste za część tego okresu, MŚP zobowiązane jest wykazać wielkość spadku przychodów w oparciu o dane rzeczywiste.

Koszty stałe oznaczają stratę brutto (wynik finansowy przedsiębiorcy przed opodatkowaniem, uwzględniający zysk/stratę z działalności operacyjnej oraz koszty i przychody finansowe) w okresie od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r., wykazaną przez przedsiębiorcę w rachunku zysków i strat lub innych dokumentach sprawozdawczych (w przypadku przedsiębiorców niesporządzających rachunku zysków i strat), z wyłączeniem kosztów aktualizacji wartości aktywów oraz uwzględniającą przychody z tytułu pomocy publicznej uzyskane z innych źródeł (zarówno otrzymane, jak i oczekiwane).

MŚP uprawnione jest do subwencji finansowej w sytuacji, gdy wielkość spadku przychodów za okresy wskazane powyżej jest większa lub równa 30%.

Kwota subwencji finansowej, którą może uzyskać MŚP, nie może być w żadnym przypadku wyższa niż:

 1. 70% kosztów stałych wykazanych przez MŚP za okresy wskazane w pkt 1) powyżej;
 2. 72 tys. zł na osobę zatrudnioną według stanu na dzień 30 września 2020 r. w sytuacji, gdy MŚP nie otrzymało wsparcia w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0;
 3. 144 tys. zł na osobę zatrudnioną według stanu na dzień 30 września 2020 r. w sytuacji, gdy MŚP otrzymało wsparcie w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0. - podana kwota stanowi łączne wsparcie uzyskane na osobę zatrudnioną w ramach Tarczy 2.0 i Tarczy 1.0; oraz
 4. 3,5 mln zł.

Otrzymana przez MŚP subwencja finansowa podlega całkowitemu umorzeniu pod warunkiem łącznego spełnienia poniższych warunków:

 1. utrzymania przez MŚP działalności gospodarczej na dzień 31 grudnia 2021 r., rozumianego jako nieprzerwane prowadzenie działalności gospodarczej w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia 31 grudnia 2021 r., przy czym w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia 31 grudnia 2021 r. wobec przedsiębiorcy nie może rozpocząć się proces likwidacji, upadłości lub restrukturyzacji;
 2. rozliczenia przez MŚP nadwyżki otrzymanej subwencji finansowej w terminie po 31 października 2021 r. jednakże nie później niż do 31 stycznia 2022 r.; oraz
 3. koszty stałe oraz wysokość przychodów wskazane we wniosku przez MŚP, będące podstawą wyliczenia kwoty subwencji finansowej, zostały podane zgodnie z rzeczywistym stanem.

W przypadku niezłożenia przez MŚP oświadczenia w przedmiocie rozliczenia subwencji finansowej w terminie do dnia 31 stycznia 2022 r., PFR uprawniony jest do wypowiedzenia umowy subwencji finansowej ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia – wówczas MŚP byłoby zobowiązane do zwrotu całości subwencji finansowej.

Otrzymana przez MŚP subwencja finansowa podlega zwrotowi w całości w przypadku:

 1. zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej (w tym w razie zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej);
 2. otwarcia likwidacji (jeżeli dotyczy); lub
 3. otwarcia postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego;

w każdym czasie licząc od dnia otrzymania subwencji finansowej do dnia 31 grudnia 2021 r.

Na co mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą przeznaczyć subwencję finansową?

Środki z subwencji finansowej mogą zostać przeznaczone przez przedsiębiorcę wyłącznie na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej.

Środki z subwencji finansowej nie mogą zostać przeznaczone na:

 1. dokonywanie jakichkolwiek płatności (w tym, w szczególności, odpraw i innych podobnego rodzaju świadczeń związanych z zakończeniem relacji prawnych pomiędzy przedsiębiorcą a osobą zatrudnioną, nagród, premii, udziału w zysku oraz innych świadczeń uznaniowo wypłacanych osobie zatrudnionej przez przedsiębiorcę) na rzecz jakiejkolwiek osoby zatrudnionej z tytułu lub w związku z umową (w tym umową o pracę lub umową cywilnoprawną) łączącą taką osobę z przedsiębiorcą, poza wynagrodzeniem podstawowym, wynagrodzeniem chorobowym lub wynagrodzeniem za czas przestoju;
 2. transfer środków pochodzących z Tarczy Finansowej PFR 2.0, pod jakimkolwiek tytułem prawnym, na rzecz właścicieli lub podmiotów powiązanych z przedsiębiorcą;
 3. przedpłacanie kredytów, leasingów oraz innych podobnych instrumentów; oraz
 4. finansowanie transakcji nabycia (przejęcia) w sposób bezpośredni lub pośredni, w części lub całości, innego podmiotu, lub dokonywania transakcji, których celem jest, pośrednio lub bezpośrednio, takie nabycie lub przejęcie (zakaz akwizycji).

Podsumowanie

Wsparcie w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0. jest stosunkowo proste w przypadku mikroprzedsiębiorców, natomiast jest bardziej skomplikowane w przypadku małych i średnich przedsiębiorców, ponieważ mały lub średni przedsiębiorca będzie musiał policzyć koszty stałe lub dokonać ich prognozy. Ponadto, mały i średni przedsiębiorca musi pamiętać, że koszty stałe nie są jedynym czynnikiem wpływającym na wysokość otrzymywanej subwencji finansowej – kwota subwencji jest ograniczana także przez liczbę osób zatrudnionych.

Przedsiębiorcy powinni także uważnie sprawdzić swoje kody PKD i zadbać o ich odpowiednią aktualizację w przypadku zmiany.

Zaleca się, aby przedsiębiorca przed złożeniem wniosku uważnie zapoznał się z regulaminem PFR, w tym w szczególności sprawdził warunki uzyskania subwencji finansowej oraz uważnie zweryfikował swój status. Można zakładać, że przedsiębiorcy mogą mieć wątpliwości przy ustalaniu swego statusu – tak jak mieli wątpliwości w tym zakresie w przypadku Tarczy Finansowej PFR 1.0. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, należy skontaktować się z profesjonalistą, który pomoże zweryfikować, czy przedsiębiorca może ubiegać się o pomoc z Tarczy Finansowej PFR 2.0. i w jakiej wysokości.