W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Cookie.
  • Prokura a koszty uzyskania przychodu
Artykuł:

Prokura a koszty uzyskania przychodu

23 lutego 2021

Zgodnie ze stanowiskiem Naczelnego Sądu Administracyjnego, prokurent spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, który jest jednocześnie pracownikiem tej spółki i osiąga z tytułu prokury stałe miesięczne przychody, może na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej jako: „Ustawa o PIT”) zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na zakup paliwa, naprawy i ubezpieczenie samochodu oraz zakup drobnego sprzętu biurowego, materiałów biurowych i mobilnego Internetu, służące prawidłowemu sprawowaniu funkcji prokurenta.

Stan faktyczny

Wnioskodawca będący osobą fizyczną, jest w oparciu o umowę o pracę zatrudniony w niepełnym wymiarze jako księgowy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Na podstawie zaś pisemnego pełnomocnictwa sprawuje funkcję prokurenta tejże spółki. Wnioskodawcy nie łączy ze spółką żadna umowa cywilnoprawna, zatem osiąga on przychody z tzw. innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 oraz art. 20 Ustawy o PIT.

Wnioskodawca, w siedzibie swojego pracodawcy korzysta z dostępu do Internetu, sprzętu i materiałów biurowych, zaś w ramach czynności sprawowanych jako prokurent ponosi wydatki w postaci opłat za Internet mobilny w miejscu zamieszkania, wydatki z tytułu używania samochodu osobowego (stanowiącego współwłasność Wnioskodawcy) do przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca, w którym wykonuje funkcję prokurenta (tj. obejmujące paliwo, naprawy, ubezpieczenia) oraz wydatki na drobny sprzęt i materiały biurowe poza siedzibą mocodawcy. Zgodnie z oświadczeniem o udzieleniu prokury, Wnioskodawca nie jest zobowiązany do wykonywania obowiązków prokurenta w określonym miejscu i czasie, tylko do wykonywania ich w znacznej części w budynku stanowiącym siedzibę spółki z o.o., w którym wykonuje również obowiązki pracownicze. Wnioskodawca nie pełnił jednocześnie obowiązków prokurenta jednocześnie z pracowniczymi. Co zaś się tyczy wynagrodzenia Wnioskodawcy za pełnienie funkcji prokurenta, to jest ono stałe oraz wypłacane z góry za okresy miesięczne i nie podlega modyfikacjom w związku z ponoszonymi przez niego kosztami, czy też wykonanymi czynnościami.

Na tle tak zarysowanego stanu faktycznego, Wnioskodawca sformułował we wniosku o wydane interpretacji indywidualnej następujące pytanie: Czy wymienione wyżej wydatki tzn. opłaty za internet mobilny w miejscu zamieszkania, wydatki z tytułu używania samochodu osobowego stanowiącego współwłasność Wnioskodawcy do przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca, w którym Wnioskodawca wykonuje funkcję prokurenta (paliwo, naprawy, ubezpieczenia), wydatki na drobny sprzęt i materiały biurowe poza siedzibą Spółki są kosztami uzyskania przychodów. Jeśli tak, to czy wydatki te są kosztem w pełnej faktycznie poniesionej wysokości, czy też mają charakter zryczałtowany lub są limitowane)?

Wnioskodawca wskazał we wniosku, że w jego opinii wskazane wydatki są celowe, ponieważ istnieje związek pomiędzy poniesionym wydatkiem a pełnioną funkcją prokurenta i osiągniętymi z tytułu jej pełnienia przychodami.

W opozycji do takiego stanowiska Wnioskodawcy, Organ uznał, że skoro Wnioskodawca z tytułu pełnienia funkcji prokurenta otrzymuje stałe z góry określone wynagrodzenie, które nie jest uzależnione od poniesionych przez niego kosztów i wydatków, nie można uznać, iż wymienione we wniosku wydatki obiektywnie przyczyniają się i przyczyniłyby się do osiągnięcia przychodu czy zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu. W związku z negatywnym stanowiskiem Organu, Wnioskodawca zaskarżył wydaną interpretację do sądu administracyjnego.

Stanowisko WSA

Do stanowiska Wnioskodawcy przychylił się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Sąd wskazał, ze używanie samochodu, korzystanie z Internetu mobilnego oraz drobnego sprzętu i materiałów biurowych jest związane z istotą obowiązków prokurenta, a tym samym stoi za osiąganiem przychodu z tego tytułu, bądź też przyczynia się do zachowania albo zabezpieczenia tego źródła przychodów. W ocenie Sądu, nie można w tej sprawie nie zastosować ogólnej zasady zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów (art. 22 ust. 1 Ustawy o PIT), w odniesieniu do wskazanych wydatków na tej jedynie podstawie, że Wnioskodawca otrzymuje stałe, odgórnie określone wynagrodzenie..

Orzeczenie NSA

Na korzyść Wnioskodawcy orzekł również Naczelny Sąd Administracyjny. NSA oddalił skargę kasacyjną Organu zwracając uwagę na konieczny wymóg otrzymywania przez Wnioskodawcę wynagrodzenia za sprawowanie funkcji prokurenta w postaci prawidłowego wypełniania tej funkcji, w związku, z którym jest on zobligowany do prawidłowego wykonywania wszystkich swoich obowiązków prokurenta. Zatem jeżeli Wnioskodawca prawidłowo wykonuje funkcje prokurenta to otrzymuje za to wynagrodzenie w stałej wysokości, zaś w przeciwnym razie udzielona mu prokura mogłaby być odwołana. Tak też, wydatki wskazane przez Wnioskodawcę, przyczyniają się w opinii Sądu do osiągania przychodu z tego tytułu oraz do zachowania albo zabezpieczenia tego źródła przychodów. Każdy z wydatków został więc przez Wnioskodawcę prawidłowo przyporządkowany do źródła przychodu w postaci wynagrodzenia z tytułu prokury. Sąd odmówił tym samym racji argumentom Organu jakoby obecność Wnioskodawcy w zakładzie pracy i określone przeze niego wydatki miały swoje źródło przede wszystkim w obowiązkach pracowniczych.

Wyrok NSA z 12.1.2021 r., II FSK 2378/20