W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Cookie.
  • Świadczenia postojowe dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych
Artykuł:

Świadczenia postojowe dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych

02 kwietnia 2020

Małgorzata Mędrala , Radca Prawny, Doktor Nauk Prawnych |

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła tzw. „świadczenie postojowe”.

Komu przysługuje świadczenie postojowe?

Świadczenie postojowe przysługuje:

  1. osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą;
  2. osobie wykonującej umowę cywilnoprawną – tj. umowę agencyjną, umowę zlecenia, umowę o dzieło lub inną umowę o świadczenie usług, do której stosują się przepisy o dotyczące umowy zlecenia albo umowy o dzieło.

Jednakże, powyższe osoby nie mogą podlegać ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu.

Ponadto, świadczenie postojowe przysługuje tylko osobom zamieszkującym na terytorium Polski, jeżeli są:

  1. obywatelami Polski; lub
  2. posiadającymi prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Polski obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej; lub
  3. cudzoziemcami legalnie przebywającymi na terytorium Polski.

Jakie są warunki przyznawania świadczenia postojowego?

Ogólnym warunkiem przyznania świadczenia postojowego jest przestój w prowadzeniu działalności przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą albo przez zleceniodawcę lub zamawiającego (z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna) z powodu koronawirusa.

Szczegółowe warunki przyznawania świadczenia postojowego różnią się dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą oraz dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.

Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą świadczenie postojowe przysługuje, jeżeli rozpoczęła prowadzenie działalności przed dniem 1 lutego 2020 r. oraz:

  1. nie zawiesiła prowadzenia działalności i przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc i nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (tj. według szacunków ok. 15,6 tys. zł brutto); lub
  2. zawiesiła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po dniu 31 stycznia 2020 r. i przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Osobie wykonującej umowę cywilnoprawną świadczenie postojowe przysługuje, jeżeli:

  1. umowa cywilnoprawna została zawarta przed dniem 1 lutego 2020 r.;
  2. przychód z umowy cywilnoprawnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

W przypadku zbiegu praw do więcej niż jednego świadczenia postojowego przysługuje jedno świadczenie postojowe.

Ile wynosi świadczenie postojowe?

Świadczenie postojowe, co do zasady, przysługuje w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (tj. 2080 zł).

Jednakże, w przypadku gdy suma przychodów z umów cywilnoprawnych w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskana w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, wynosi mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r. (tj. 1300 zł brutto), świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tytułu wykonywania tych umów cywilnoprawnych.

Jeżeli potrzebują Państwo więcej informacji oraz pomocy w zakresie formalności, zachęcamy do kontaktu z naszą specjalistką w tym zakresie:

dr Małgorzata Mędrala

[email protected]