W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Cookie.
  • Tarcza 4 i dopłaty do kredytów dla przedsiębiorców
Artykuł:

Tarcza 4 i dopłaty do kredytów dla przedsiębiorców

24 czerwca 2020

Podpisana przez Prezydenta dnia 23 czerwca 2020 r. ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 zwana popularnie Tarczą Antykryzysową 4 wprowadza nową formę wsparcia dla przedsiębiorców, którzy z powodu epidemii COVID-19 znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej.

Pomoc ta jest dostępna dla przedsiębiorców prowadzących na terenie Polski działalność gospodarczą lub działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych, którzy nie zaciągnęli innego kredytu na podstawie tej ustawy i utracili płynność finansową rozumianą jako zdolność do spłaty w terminie wymagalnych zobowiązań, lub są zagrożeni utratą płynności finansowej w związku z konsekwencjami rozprzestrzeniania się COVID-19.

Wymogiem otrzymania pomocy jest również niespełnianie przez potencjalnego beneficjenta na dzień 31 grudnia 2019 r. kryteriów przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji finansowej w rozumieniu art. 2 pkt. 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Przedsiębiorca spełniający powyższe warunki otrzymania pomocy może zawrzeć umowę kredytu z dopłatą do oprocentowania. Pomoc ta jest dostępna również dla przedsiębiorcy, który zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej po dniu 1 lutego 2020 r. w związku z konsekwencjami rozprzestrzeniania się COVID-19. Umowę tę można zawrzeć do dnia 31 grudnia 2020 r. Kredytów z dopłatą będą mogły udzielać banki komercyjne.

Kto i w jaki sposób może uzyskać kredyt z dopłatą?

Kredyty z dopłatą są udzielane na wniosek przedsiębiorcy złożony do banku. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające utratę płynności finansowej w związku z COVID-19 a także inne dokumenty i oświadczenia wymagane przez bank, wynikające z jego wewnętrznych procedur. Ponadto, kredytobiorca musi złożyć oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej, z którego wynika, że na dzień 31 grudnia 2019 r. nie spełniał kryteriów przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji w rozumieniu przepisów wskazanego wyżej rozporządzenia, wykonuje działalność na terenie Polski lub zawiesił tę działalność po 1 lutego 2020 r. i nie zaciągnął innego kredytu z dopłatą.

Po zweryfikowaniu wniosku kredytowego bank udziela przedsiębiorcy kredytu z dopłatą. Jeżeli wniosek kredytobiorcy zawiera braki, bank wyznacza kredytobiorcy termin do złożenia dodatkowych dokumentów lub udzielenia informacji. Bank pozostawia bez rozpatrzenia wnioski, które nie zostały uzupełnione w wyznaczonym terminie, wnioski złożone w czasie uniemożliwiającym bankowi rozpatrzenie wniosku i zawarcie umowy kredytu z dopłatą w terminie do 31 grudnia 2020 r. oraz wnioski złożone po ogłoszeniu przez Bank Gospodarstwa Krajowego, (dalej „BGK”), informacji, z której wynika, że przewidywane zapotrzebowanie na dopłaty do oprocentowania kredytów, łącznie z wynagrodzeniem BGK, przekroczyło kwotę stanowiącą 95% maksymalnego limitu wydatków z budżetu państwa, jakie zostały przeznaczone na udzielanie kredytów z dopłatą.

W latach 2020–2029 maksymalny limit wydatków z budżetu państwa, będących skutkiem finansowym udzielania kredytów z dopłatą wynosi 567 600 000 zł, z czego w 2020 roku jest to kwota 296 400 000 zł, a w 2021 r. - 271 200 000 zł. Jeżeli wniosek nie zawiera braków, bank zawiera z kredytobiorcą umowę o udzielenie kredytu.

W jakim zakresie dofinansowywane są kredyty?

Kredyty udzielane na podstawie Tarczy 4 są dofinansowywane przez BGK, na podstawie umowy zawartej z bankiem. Oprocentowanie kredytów z dopłatą nie może być wyższe niż średnie oprocentowanie innych kredytów obrotowych udzielanych przez ten bank. W przypadku mikroprzedsiębiorcy, dopłata do oprocentowania kredytu stanowiąca część odsetek należnych bankowi może wynosić 2 punkty procentowe. W przypadku innych przedsiębiorców dopłata wynosi jeden punkt procentowy. Jeżeli oprocentowanie kredytu z dopłatą nie przekracza 2 punktów procentowych w przypadku kredytów udzielanych mikroprzedsiębiorcom lub 1 punktu procentowego w przypadku innych przedsiębiorców, dopłata może objąć całość oprocentowania. Dopłaty są wypłacane przez 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy kredytu.

Jakie banki udzielają kredytów z dopłatą?

Lista banków, z którymi BGK zawarł umowę o udzielanie kredytów z dopłatą zostanie opublikowana na stronie internetowej BGK. Zamieszcza tam również, nie rzadziej niż raz na miesiąc, informację o wysokości dopłat udzielonych na podstawie ustawy oraz o pozostałej do wykorzystania kwocie na dopłaty.