W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Cookie.
  • Tarcza 7.0 wchodzi w życie
Artykuł:

Tarcza 7.0 wchodzi w życie

23 lutego 2021

Rafał Kulpa , Prawnik |
Małgorzata Mędrala , Radca Prawny, Doktor Nauk Prawnych |

W dniu 1 lutego 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19, Dz. U. z 2021 r., poz. 152 (nazywane potocznie „tarczą antykryzysową 7.0”). Przewiduje ono szereg środków, mających służyć złagodzeniu skutków pandemii COVID-19 dla gospodarki.

Przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przyznają Radzie Ministrów możliwość przyznawania w drodze rozporządzenia różnych form wsparcia przedsiębiorców, m.in. świadczeń postojowych oraz dotacji. Z przyznanych kompetencji Rada Ministrów skorzystała, wydając rozporządzenie z dnia 19 stycznia 2021 r. Tarcza antykryzysowa 7.0 przewiduje cztery formy wsparcia dostępne dla uczestników obrotu gospodarczego:

- świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy,

- dodatkowe świadczenie postojowe,

- jednorazowe dotacje

- oraz zwolnienie ze składek ZUS.

Świadczenie na rzecz ochrony miejsc pracy, to jest dofinansowanie wynagrodzenia pracowników ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przewidziane zostało dla podmiotów wykonujących działalność gospodarczą, oznaczoną odpowiednimi kodami według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej  działalności. Kody objęte tą formą wsparcia wskazują, że została ona przewidziana dla branży turystycznej, w tym hotelarskiej oraz organizatorów turystyki. Świadczenie przewidziane zostało dla przedsiębiorców z tych branż, których przychód z tej działalności uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19, o co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.

Dofinansowanie wynosi miesięcznie 2000 zł do wynagrodzenia jednego pracownika, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy, a uzyskać je można na łączny okres 3 miesięcy. Przedsiębiorca, który otrzymał dofinansowanie wynagrodzenia pracowników, nie może wypowiedzieć umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika przez okres objęty dofinansowaniem.

Dodatkowe świadczenie postojowe przewidziane przez tarczę 7.0 pozwoli przedsiębiorcom na ponowne złożenie wniosku  o świadczenie postojowe. O dofinansowanie będzie można wnioskować jednokrotnie lub dwukrotnie w zależności od posiadanego kodu PKD wiodącej działalności gospodarczej. Warunkiem uzyskania świadczenia jest spadek przychodu uzyskiwanego w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o co najmniej 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu wcześniejszym lub w analogicznym miesiącu poprzedniego roku.

W rozporządzeniu przewidziano również możliwość przyznania jednorazowej dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, na podstawie umowy zawieranej przez starostę z przedsiębiorcą. Ta forma wsparcia przewidziana została dla mikroprzedsiębiorców oraz małych przedsiębiorców prowadzących działalność objętą wymienionymi w rozporządzeniu kodami PKD. Warunkiem uzyskania tej formy wsparcia również jest spadek przychodów o co najmniej 40 % . Co istotne, o dotację starać się mogą również przedsiębiorcy, którzy skorzystali już z tej formy wsparcia na podstawie przepisów tarczy 6.0.

Ponadto, w rozporządzeniu przewidziano możliwość zwolnienia ze składek ZUS. Podobnie jak w poprzednich sytuacjach, skorzystanie z tej formy pomocy zależy od posiadania odpowiedniego kodu PKD działalności gospodarczej oraz 40% spadku przychodów. Prawo do zwolnienia z opłacania składek może przysługiwać za jeden miesiąc lub za dwa miesiące, tj. albo styczeń 2021 albo za grudzień 2020 roku i styczeń 2021 roku. Zwolnienie obejmuje składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych za wskazane miesiące.