W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Cookie.
  • Wdrożenie PPK u pracodawcy zagranicznego nieposiadającego siedziby w Polsce
Artykuł:

Wdrożenie PPK u pracodawcy zagranicznego nieposiadającego siedziby w Polsce

29 kwietnia 2021

Małgorzata Mędrala , Radca Prawny, Doktor Nauk Prawnych |
Wiktor Sanok , Stażysta |

Pracodawca zagraniczny zatrudniający pracowników na terytorium Rzeczpospolitej Polski, który opłaca za nich składki emerytalne i rentowe do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) zobowiązany jest do wdrożenia w swojej firmie pracowniczych planów kapitałowych (PPK).

 

Informacje ogólne

Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (tj.. Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 z późn. zm.) wprowadza m.in. następujące obowiązki związane z implementacją PPK:

  • wybór instytucji finansowej,
  • podpisanie umowy o zarządzanie PPK, a następnie umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych,
  • przekazywanie pracownikom informacji związanych z utworzonym PPK,
  • terminowe przekazywanie wpłat do instytucji finansowej.

 

W art. 13 ustawy o PPK zawarto pewne wyłączenia spod obowiązków ustawowych niektórych podmiotów zatrudniających.

 

PPE a PPK

Po pierwsze, wyłączenie obowiązku finansowania wpłat do PPK istnieje pod pewnymi warunkami w przypadku utworzenia pracowniczego programu emerytalnego przez podmiot zatrudniający (szczegółowe wymogi określa art. 133 oraz 13 ust. 2-4 ustawy).

 

Osoby fizyczne zatrudniające osoby zatrudnione w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą

Po drugie, przepisów ustawy nie stosuje się do podmiotu zatrudniającego będącego osobą fizyczną, który zatrudnia, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tego podmiotu, osobę fizyczną, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tej osoby (art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy o PPK).

Wyłączenie dotyczy przy tym podmiotu zatrudniającego będącego osobą fizyczną, nie zaś osoby zatrudnionej, która jest zatrudniana w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tego podmiotu[1].

 

Kwestia mikroprzedsiębiorców

Po trzecie, wprowadzono także generalne wyłączenie stosowania ustawy w stosunku do mikroprzedsiębiorców w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 Prawa przedsiębiorców pod warunkiem, że wszystkie osoby zatrudnione złożą podmiotowi zatrudniającemu deklarację o rezygnacji z oszczędzania, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy o PPK. Deklaracja powinna być złożona na piśmie podmiotowi zatrudniającemu. Podkreślić należy, iż wyłączenie stosowania ustawy wymaga kumulatywnego spełnienia dwóch przesłanek: posiadania statusu mikroprzedsiębiorcy oraz podjęcia przez wszystkie osoby zatrudnione deklaracji o rezygnacji z oszczędzania. Ze względu jednak na fakt, iż ustawodawca odwołuje się do definicji mikroprzedsiębiorcy w rozumieniu Prawa przedsiębiorców, wyjątki te nie będą miały zastosowania w stosunku do pracodawcy zagranicznego. Ustawa Prawo przedsiębiorców określa bowiem zasady podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 1 Prawa przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 r.,  Dz.U. z 2021 r. poz. 162).

 

 

Wypełnianie obowiązków ustawowych za pośrednictwem osoby zatrudnionej

Inną możliwością do rozważenia przez przedsiębiorcę zagranicznego jest umowne przerzucenie obowiązków z zakresu PPK na pracownika. Zgodnie z art. 5 ustawy o PPK podmiot zatrudniający, niemający siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, może uzgodnić z osobą zatrudnioną, w drodze umowy zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, że spoczywające na nim obowiązki wynikające z ustawy będą wypełniane w jego imieniu przez tę osobę zatrudnioną w okresie jej zatrudnienia w tym podmiocie zatrudniającym.

Zgodnie z poglądami doktryny[2] celem przepisu jest ułatwienie swobody przedsiębiorczości na jednolitym europejskim rynku Unii Europejskiej. Charakter umowy o PPK między podmiotem zatrudniającym a osobą zatrudnioną będzie kwalifikowany jako umowa zlecenia art. 734 § 1 k.c. w zw. z art. 750 k.c.[3]  Pracownik, który przejął na siebie obowiązki zagranicznego pracodawcy i dokonał w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych zgłoszenia siebie jako płatnika składek wypełnia również spoczywające na nim obowiązki wynikające z ustawy o PPK. W takim przypadku osoba zatrudniona będzie zobowiązana, na warunkach wynikających z umowy zawartej z podmiotem zatrudniającym, również do zawarcia umowy o zarządzanie PPK, a następnie umowy o prowadzenie PPK. W przypadku ostatniej zobowiązanej grupy przedsiębiorców umowa o zarządzanie PPK powinna zostać zawarta najpóźniej do 23 kwietnia 2021 r., a umowa o prowadzenie PPK najpóźniej do 10 maja 2021 r.

Jeśli umowa o zarządzanie i prowadzenie PPK zostaną zawarte przez osobę zatrudnioną, to tę osobę należy wskazać jako stronę umów na potrzeby ewidencji PPK.

 

Implementacja ustawy dla instytucji finansowych zajmujących się zawieraniem umów o PPK

Z powyższego wynika, iż zagraniczny podmiot zatrudniający ma dwie możliwości w zakresie wdrożenia PPK[4]:

  • jeśli posiada NIP i jest zgłoszony w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych jako płatnik składek na ubezpieczenia społeczne - tworzy PPK na zasadach ogólnych zawierając umowę o zarządzanie PPK oraz umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych w terminach wynikających z art. 134 ustawy o PPK;
  • w sytuacji, w której jego pracownik przejął na siebie obowiązki zagranicznego pracodawcy i dokonał w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych zgłoszenia siebie jako płatnika składek – uzgadnia z nim, że spoczywające na nim obowiązki wynikające z ustawy o PPK będą wypełniane w jego imieniu przez tę osobę zatrudnioną w okresie jej zatrudnienia w tym podmiocie zatrudniającym.

 

Według serwisu mojeppk.pl[5] już blisko dwadzieścia instytucji oferujących prowadzenie i zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi zostało wpisanych do Ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju. Rejestracja odbywa się drogą elektroniczną, gdzie sporym ułatwieniem jest pobieranie danych z bazy Głównego Urzędu Statystycznego po wprowadzeniu numerów NIP, REGON czy też KRS. Sama procedura nie jest wymagająca, dla podmiotów zarejestrowanych w Polsce. Większą trudność sprawia uzupełnianie formularzy przez podmioty zagraniczne, nie posiadające numeru NIP. Dość często instytucje nie zapewniają takiej możliwości rejestracji funduszu i swojego pracownika, co utrudnia zagranicznym podmiotom zatrudniającym dopełnienie obowiązku wynikającego z ustawy.

 

Źródła:

  • Prusik [w:] S. Jakubowski, A. Prusik, Pracownicze plany kapitałowe. Komentarz, Warszawa 2019,
  • https://www.mojeppk.pl/aktualnosci/PPK-dla-osob-zatrudnionych-w-zagranicznych-podmiotach-zatrudniajacych.html
  • https://www.mojeppk.pl/instytucje-finansowe.html

[1] A. Prusik [w:] S. Jakubowski, A. Prusik, Pracownicze plany kapitałowe. Komentarz, Warszawa 2019, art. 13.

[2] A. Prusik [w:] S. Jakubowski, A. Prusik, Pracownicze plany kapitałowe. Komentarz, Warszawa 2019, art. 5.

[3] A. Prusik [w:] S. Jakubowski, A. Prusik, Pracownicze plany kapitałowe. Komentarz, Warszawa 2019, art. 5.