W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Cookie.
 • Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy - zmiany w polskim prawie w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy
Artykuł:

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy - zmiany w polskim prawie w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy

14 kwietnia 2022

Katarzyna Zajas - Aydogan, Partner, Radca Prawny |
Sandra Murdzek, Asystentka prawna |

W związku z atakiem wojsk Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy, do którego doszło 24 lutego 2022 roku, na teren m.in. Rzeczpospolitej Polskiej zaczęli masowo kierować się obywatele Ukrainy, poszukujący schronienia. Stąd też polski ustawodawca stworzył szczególną regulację prawną zapewniającą doraźną podstawę prawną do legalnego pobytu obywateli Ukrainy na terytorium Polski. Dnia 12 marca  2022 r. została uchwalona ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (dalej: „ustawa”). Niniejszy poradnik ma na celu przybliżenie treści ustawy i wskazanie rozwiązań prawnych skierowanych do obywateli Ukrainy, z jakich będą mogli korzystać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

1. Kto uzyska ochronę na podstawie ustawy?

 • obywatele Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy,
 • obywatele Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • nieposiadający obywatelstwa ukraińskiego małżonek obywatela Ukrainy, o ile przybył on na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy.

 

2. Na jaki okres obowiązuje ochrona?

 • Na okres 18 miesięcy, z tym że wyjazd obywatela Ukrainy z terytorium RP na okres powyżej 1 miesiąca pozbawia go uprawnienia do legalnego pobytu.

 

3. Warunek uzyskania ochrony

 • Zgodnie z przepisami ustawy obywatel Ukrainy, który w wyniku działań wojennych został zmuszony do opuszczenia swojego kraju pochodzenia i wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia określonego w rozporządzeniu wydanym przez Radę Ministrów (rozporządzenie to dopiero zostanie wydane w przyszłości) i deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jego pobyt na tym terytorium uznaje się za legalny w okresie 18 miesięcy, licząc od dnia 24 lutego 2022 r. Za legalny uznawany będzie także pobyt dziecka urodzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez matkę, która jest osobą określoną w zdaniu pierwszym, w okresie dotyczącym matki.
 • Ustawa analogicznie odnosi się do obywatela Ukrainy posiadającego Kartę Polaka oraz członków najbliższej rodziny obywatela Ukrainy posiadającego Kartę Polaka.

 

4. Do jakiej kategorii osób nie stosuje się przepisów ustawy?

 • obywateli Ukrainy posiadających zezwolenie na pobyt stały,
 • obywateli Ukrainy posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
 • obywateli Ukrainy posiadających zezwolenie na pobyt czasowy,
 • obywateli Ukrainy posiadających status uchodźcy,
 • obywateli Ukrainy posiadających ochronę uzupełniającą,
 • obywateli Ukrainy posiadających zgodę na pobyt tolerowany,
 • obywateli Ukrainy, którzy złożyli w Rzeczypospolitej Polskiej wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej lub w imieniu których takie wnioski zostały złożone,
 • obywateli Ukrainy, którzy zadeklarowali zamiar złożenia wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej w Rzeczypospolitej Polskiej lub których takie deklaracje zamiaru dotyczą.

 

5. Sposób rejestracji pobytu obywatela Ukrainy na terytorium Polski

 • rejestracja przez komendanta placówki Straży Granicznej podczas kontroli granicznej,
 • rejestracja przez Komendanta Głównego Straży Granicznej po złożeniu przez obywatela Ukrainy wniosku w organie gminy o nadanie numeru PESEL (wniosek taki musi być złożony najpóźniej w terminie 60 dni od dnia wjazdu na terytorium RP).

 

6. PESEL

 • Ustawa zakłada nadanie obywatelom Ukrainy przybyłym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, numeru PESEL, który pozwali na realizację szeregu usług publicznych na rzecz tych osób.
 • Numer PESEL może być nadany obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej uznaje się za legalny.
 • Wniosek składany jest w dowolnym organie wykonawczym gminy na terenie RP – osobiście i na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym czytelnym podpisem.
 • W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o nadanie numeru PESEL wniosek składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy, lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.
 • Wzór wniosku o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie dostępny jest pod następującym adresem strony internetowej: https://mc.bip.gov.pl/ogloszenia/wzor-wniosku-o-nadanie-numeru-pesel-w-zwiazku-z-konfliktem-na-ukrainie.html. Jest on dostępny w polsko-ukraińskiej oraz polsko-rosyjskiej wersji językowej. Jest on interaktywny, dzięki czemu możliwe jest jego wypełnienie w formie elektronicznej. Natomiast później musi zostać własnoręcznie podpisany i uzupełniony o fotografię oraz odcisk palca (podpis i odcisk kiedy jest to możliwe).
 • Do wniosku należy załączyć fotografię (organ gminy może zapewnić obywatelowi Ukrainy możliwość nieodpłatnego wykonania fotografii).
 • Od osoby składającej wniosek, która skończyła 12. rok życia oraz od której jest to fizycznie możliwe, pobiera się odciski palców.
 • Tożsamość osoby składającej wniosek organ gminy potwierdza na podstawie dokumentu podróży, Karty Polaka lub innego dokumentu ze zdjęciem umożliwiającego ustalenie tożsamości, a w przypadku osób, które nie ukończyły 18. roku życia, również dokumentu potwierdzającego urodzenie, i wprowadza dane do rejestru PESEL – nawet jeżeli dokument ten jest unieważniony, ale na jego podstawie można ustalić tożsamość osoby.

 

7. Środki pomocy udzielane obywatelom Ukrainy przez wojewodę

 • zakwaterowanie,
 • zapewnienie całodziennego wyżywienia,
 • zapewnienie transportu np. do miejsca zakwaterowania lub miejsca, w którym udzielana jest opieka medyczna,
 • finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego oraz środkami specjalistycznego transportu przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością,
 • zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów.

 

8. Praca

 • Ustawa uprawnia obywatela Ukrainy do wykonywania pracy na terytorium Polski. Warunkiem podjęcia pracy jest to, że:
 1. jego pobyt na terytorium RP uznaje się za legalny na podstawie ustawy lub przebywa on legalnie na terytorium RP oraz
 2. podmiot powierzający wykonywanie pracy powiadomi o tym powiatowy urząd pracy w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy.
 • Obywatel Ukrainy może również zarejestrować się oraz zostać uznany jako osoba bezrobotna, albo poszukująca pracy. Co ważne wobec obywateli Ukrainy nie stosuje się górnego progu wiekowego, który uprawnia do ubiegania się o tytuł osoby bezrobotnej czy poszukującej pracy. W przypadku obywateli Polski wynosi on odpowiednio dla kobiet – 60 lat, a dla mężczyzn – 65 lat.

 

9. Działalność gospodarcza

 • Obywatele Ukrainy legalnie przebywający na terenie RP mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium RP na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Warunkiem jest tutaj jedynie posiadanie przez obywatele Ukrainy numeru PESEL.

 

10. Świadczenia przysługujące obywatelom Ukrainy legalnie przebywającym na terytorium Polski  

 • świadczenia rodzinne (zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego; świadczenia opiekuńcze w postaci zasiłku pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz świadczenia pielęgnacyjnego; becikowe gminne; dodatkowe świadczenia ustanawiane przez gminy; jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka; świadczenie rodzicielskie),
 • świadczenie wychowawcze (świadczenie w wysokości 500 zł miesięcznie) – jeżeli obywatel Ukrainy zamieszkuje z dziećmi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 • świadczenie dobry start (świadczenie w wysokości 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny (tzw. wyprawka szkolna), świadczenie przysługuje dla każdego uczącego się dziecka – jeżeli obywatel Ukrainy zamieszkuje z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • świadczenie rodzinnego kapitału opiekuńczego (świadczenie dla rodziców dzieci w wieku od 12. do ukończenia 35. miesiąca życia) – jeżeli obywatel Ukrainy zamieszkuje z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • dofinansowanie obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna – jeżeli obywatel Ukrainy zamieszkuje z dzieckiem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • świadczenia pieniężne i niepieniężne zagwarantowane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, np. schronienie, posiłek, niezbędne ubranie, zasiłki  – o ile został mu już nadany numer PESEL. Obywatel Ukrainy ubiegający się o świadczenia z pomocy społecznej składa oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej.

Ustalając prawo do świadczeń rodzinnych uzależnionych od kryterium dochodowego, przy ustalaniu dochodu rodziny w przeliczeniu na osobę nie uwzględnia się członka rodziny, który, zgodnie z oświadczeniem osoby ubiegającej się o te świadczenia, nie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

11. Stanowiska, na których mogą być zatrudnieni obywatele Ukrainy przebywający legalnie na terytorium Polski, mimo braku certyfikowanego poświadczenia znajomości języka polskiego

 • psycholodzy w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej – za zgodą wojewody oraz odpowiednio starosty lub marszałka województwa,
 • pedagodzy w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej - za zgodą wojewody oraz odpowiednio starosty lub marszałka województwa,
 • osoby pracujące z dziećmi w placówce wsparcia dziennego – za zgodą odpowiednio wójta lub starosty,
 • psycholodzy w placówce wsparcia dziennego – za zgodą odpowiednio wójta lub starosty,
 • pedagodzy w placówce wsparcia dziennego – za zgodą odpowiednio wójta lub starosty,
 • psycholodzy u organizatora rodzinnej pieczy zastępczej – za zgodą starosty,
 • pedagodzy u organizatora rodzinnej pieczy zastępczej – za zgodą starosty.

 

12. Jednorazowe świadczenie socjalne – 300 zł

 • Obywatelowi Ukrainy przebywającemu legalnie na terytorium RP i posiadającemu numer PESEL przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.
 • Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.
 • Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego zawiera dane osoby składającej wniosek lub dane osoby, w imieniu której wniosek jest składany:

1) imię (imiona) i nazwisko;

2) datę urodzenia;

3) obywatelstwo;

4) płeć;

5) rodzaj dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy;

6) serię i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy;

7) informację o dacie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

8) adres pobytu;

9) dane kontaktowe, w tym numer telefonu lub adres poczty elektronicznej – o ile je posiada;

10) numer PESEL.

 • Nie ma oficjalnego formularza takiego wniosku, wystarczy zawrzeć w dokumencie wszystkie wyżej wymienione elementy.

 

13. Zezwolenie na pobyt czasowy

 • Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Polski jest lub był uznawany za legalny, udziela się na jego wniosek zezwolenie na pobyt czasowy.
 • Zezwolenie takie udziela się jednorazowo na okres 3 lat, licząc od dnia wydania decyzji.
 • Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy obywatel Ukrainy składa nie wcześniej niż po upływie 9 miesięcy od dnia wjazdu na terytorium RP,  a nie później niż w okresie 18 miesięcy od dnia 24 lutego 2022 r. Wniosek złożony przed upływem 9 miesięcy od dnia wjazdu pozostawia się bez rozpoznania.
 • Zezwolenia na pobyt czasowy udziela wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu obywatela Ukrainy w dniu złożenia wniosku – zmiana miejsca pobytu obywatela Ukrainy nie wpływa na właściwość miejscową wojewody.
 • Obywatel Ukrainy, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy, jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę.

 

14. Stypendia socjalne dla studentów z Ukrainy

 • Obywatel Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny, będący studentem, może ubiegać się o stypendium socjalne oraz o kredyt studencki.
 • Wraz z wnioskiem o stypendium taki student składa oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej.
 • Do obywateli Ukrainy nie stosuje się ograniczenia w zakresie liczby zapomóg, jak to ma miejsce w przypadku obywateli Polski. Z związku z tym zapomoga może być przyznana częściej niż 2 razy w roku akademickim.

 

15. Regulacje prawne normujące sytuację obywateli Ukrainy, którzy przebywali na terytorium Polski przed 24 lutego 2022 r.

 • Jeżeli ostatni dzień okresu pobytu obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy krajowej przypada w okresie od dnia 24 lutego 2022 r., okres pobytu na podstawie tej wizy oraz okres ważności tej wizy ulegają przedłużeniu z mocy prawa do dnia 31 grudnia 2022 r.
 • Jeżeli ostatni dzień okresu ważności zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego obywatelowi Ukrainy przypada w okresie od dnia 24 lutego 2022 r., okres ważności tego zezwolenia ulega przedłużeniu z mocy prawa do dnia 31 grudnia 2022 r.
 • Jeżeli termin do opuszczenia przez obywatela Ukrainy terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z:

- odmową przedłużenia mu wizy Schengen lub wizy krajowej, udzielenia mu zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, decyzją o umorzeniu postępowania w tych sprawach lub decyzją o cofnięciu mu zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub

- odmową nadania mu statusu uchodźcy lub udzielenia ochrony uzupełniającej, o uznaniu wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej za niedopuszczalny, o umorzeniu postępowania w sprawie udzielenia mu ochrony międzynarodowej lub decyzja o pozbawieniu go statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, lub

- o cofnięciu zgody na pobyt ze względów humanitarnych,

przypada w okresie od dnia 24 lutego 2022 r., ulega on przedłużeniu z mocy prawa o okres 18 miesięcy.

 • Jeżeli termin dobrowolnego powrotu, określony w decyzji wydanej wobec obywatela Ukrainy, przypada w okresie od dnia 24 lutego 2022 r., ulega on przedłużeniu z mocy prawa o okres 18 miesięcy.
 •  Jeżeli ostatni dzień okresu ważności: kart pobytu, polskich dokumentów tożsamości obywatela Ukrainy lub dokumentów „zgoda na pobyt tolerowany” wydanych obywatelom Ukrainy przypada w okresie od dnia 24 lutego 2022 r., ulega on przedłużeniu z mocy prawa o okres 18 miesięcy.
 • Jeżeli ostatni dzień dopuszczalnego okresu pobytu obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: na podstawie wizy Schengen wydanej przez organ polski, na podstawie wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen, na podstawie dokumentu pobytowego, wydanego przez właściwy organ innego państwa obszaru Schengen, albo innego dokumentu pobytowego wydanego przez organ tego państwa, uprawniającego do podróży po terytorium innych państw tego obszaru, w ramach ruchu bezwizowego – przypada w okresie od dnia 24 lutego 2022 r., a pobyt ten rozpoczął się przed tym dniem, jego pobyt na tym terytorium uznaje się za legalny przez okres 18 miesięcy.
 • Pobyt obywatela Ukrainy, któremu komendant placówki Straży Granicznej na odcinku granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Ukrainą zezwolił na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres pobytu nie dłuższy niż 15 dni, uznaje się za legalny przez okres 18 miesięcy.

 

16. Uprawnienia przyznane studentom z Ukrainy, którzy legalnie przybyli do Polski

 • Obywatele Ukrainy, którzy w dniu 24 lutego 2022 r. byli studentami uczelni działającej na terytorium Ukrainy i którzy oświadczą, że w tym dniu studiowali na określonym roku studiów na danym kierunku i poziomie studiów w uczelni działającej na terytorium Ukrainy i nie dysponują dokumentami poświadczającymi okresy studiów, zdane egzaminy, zaliczenia lub praktyki zawodowe, wydanymi przez tę uczelnię, mogą zostać uznane odpowiednie okresy tych studiów w drodze weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się. Uczelnia, w której taki student ubiega się o przyjęcie na studia, przeprowadza weryfikację osiągniętych efektów uczenia się zgodnie z ustalonymi przez siebie zasadami. Natomiast gdy na etapie weryfikacji władze uczelni stwierdzą różnice w programie studiów lub w efektach uczenia się, wówczas może zobowiązać studenta ubiegającego się o przyjęcie, do złożenia określonych egzaminów lub odbycia praktyk zawodowych.

 

17. Uprawnienia pracowników naukowych

 • Obywatel Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny, który oświadczy, że w dniu 24 lutego 2022 r. pracował jako nauczyciel akademicki w uczelni działającej na terytorium Ukrainy oraz posiada wymagany tytuł zawodowy, stopień naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł profesora i odpowiednie kwalifikacje do zajmowania danego stanowiska, może zostać zatrudniony w uczelni jako nauczyciel akademicki bez przeprowadzenia wymaganego na te stanowisko konkursu.
 • Obywatel Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny, który oświadczy, że w dniu 24 lutego 2022 r. pracował jako nauczyciel akademicki w uczelni działającej na terytorium Ukrainy oraz posiada wymagany tytuł zawodowy, stopień naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł profesora i odpowiednie kwalifikacje do zajmowania danego stanowiska, może zostać zatrudniony w jednostkach naukowych oraz innych jednostkach organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk bez przeprowadzenia wymaganego na te stanowisko  konkursu.
 • Obywatel Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny, który oświadczy, że w dniu 24 lutego 2022 r. pracował jako nauczyciel akademicki w uczelni działającej na terytorium Ukrainy oraz posiada wymagany tytuł zawodowy, stopień naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł profesora i odpowiednie kwalifikacje do zajmowania danego stanowiska, może zostać zatrudniony w instytucie badawczym bez przeprowadzenia wymaganego na te stanowisko  konkursu.
 • Obywatel Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny, który oświadczy, że w dniu 24 lutego 2022 r. spełniał wymogi kwalifikacyjne do zajmowania stanowisk, na których są zatrudniani pracownicy pionu badawczego Centrum Łukasiewicz i instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, może zostać zatrudniony w Centrum Łukasiewicz lub instytucie działającym w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz bez przeprowadzenia wymaganego na te stanowisko  konkursu.

 

18. Możliwość zatrudnienia na stanowisku pomocy nauczyciela

 • W roku szkolnym 2021/2022 na stanowisku pomocy nauczyciela może być zatrudniona osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego, jeżeli posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym pomoc uczniowi, który nie zna języka polskiego albo zna go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki. W związku z dużą liczbą dzieci i młodzieży przybywających z Ukrainy, istotnie wzrosną potrzeby kadrowe na tym stanowisku, stąd też zrezygnowano z wymogu posiadania przez osobę niebędącą obywatelem polski znajomości języka polskiego potwierdzoną właściwym dokumentem, która dotychczas była wymagana do zajmowania stanowiska pomocy nauczyciela.

 

19. Zgoda na wykonywanie zawodu lekarza lub lekarza dentysty

 • Od dnia 24 lutego 2022 r., przez okres 18 miesięcy, niezależnie od trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, obywatelowi Ukrainy, który uzyskał kwalifikacje lekarza lub lekarza dentysty poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, można udzielić zgody na wykonywanie zawodu lekarza albo zgody na wykonywanie zawodu lekarza dentysty oraz przyznać warunkowe prawo wykonywania zawodu lekarza albo warunkowe prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty, jeżeli spełnia następujące warunki:

- ma pełną zdolność do czynności prawnych,

- jego stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu lekarza albo lekarza dentysty,

- wykazuje nienaganną postawę etyczną,

- posiada właściwy dyplom potwierdzający ukończenie studiów.

 • Zawód ten może być wykonywany wyłącznie w podmiocie leczniczym oraz jest zobowiązany do zgłoszenia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, w jakim podmiocie leczniczym i na jaki okres został zatrudniony, w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w tym podmiocie. Brak dokonania zgłoszenia może stanowić podstawę do cofnięcia zgody.
 • Obywatel Ukrainy, który posiada zgodę na wykonywanie zawodu lekarza albo zgodę na wykonywanie zawodu lekarza dentysty oraz warunkowe prawo wykonywania zawodu lekarza albo warunkowe prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty może wykonywać zawód również poza podmiotem leczniczym przeznaczonym do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na COVID-19 w przypadku:

- zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego oraz zniesienia stanu epidemii lub

- braku wyodrębnienia podmiotów leczniczych przeznaczonych do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na COVID-19.

 

20. Zgoda na wykonywanie zawodu pielęgniarki lub położnej

 • Od dnia 24 lutego 2022 r., przez okres 18 miesięcy, niezależnie od trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, obywatelowi Ukrainy, który uzyskał kwalifikacje pielęgniarki lub położnej poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, można udzielić zgody na wykonywanie zawodu pielęgniarki albo położnej oraz przyznać warunkowe prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej.
 • Pielęgniarka albo położna, posiadająca prawo wykonywania zawodu, może wykonywać zawód wyłącznie w podmiocie leczniczym oraz jest zobowiązana do zgłoszenia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, w jakim podmiocie leczniczym i na jaki okres została zatrudniona, w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w tym podmiocie. Brak dokonania zgłoszenia może stanowić podstawę do cofnięcia zgody.
 • Obywatel Ukrainy, który posiada zgodę na wykonywanie zawodu pielęgniarki albo zgodę na wykonywanie zawodu położnej oraz warunkowe prawo wykonywania zawodu pielęgniarki albo warunkowe prawo wykonywania zawodu położnej może wykonywać zawód również poza podmiotem leczniczym przeznaczonym do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na COVID-19 w przypadku:

- zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego oraz zniesienia stanu epidemii lub

- braku wyodrębnienia podmiotów leczniczych przeznaczonych do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na COVID-19.

 

21. Dodatkowe formy pomocy, jakie mogą zostać udzielone obywatelom Ukrainy legalnie przebywającym na terytorium Polski

 • bezpłatna pomoc psychologiczna,
 • pomoc żywnościowa w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym,
 • opieka medyczna (prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na analogicznych zasadach i analogicznym zakresie, jak osoby ubezpieczone w Polsce, z wyjątkiem: leczenia uzdrowiskowego, rehabilitacji uzdrowiskowej, prawa do leczenia za granicą, zwrotu środków za leczenie za granicą),
 • możliwość ustanowienia opiekuna tymczasowego dla dziecka, które przekroczyło granicę polsko-ukraińską bez rodziców lub opiekunów prawnych,
 • pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów - możliwość ubiegania się o stypendia szkolne i zasiłki szkolne,
 • kształcenie, wychowanie i opieka dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy.