• Wyszukiwanie zaawansowane

Wyświetlono 37 - 45 of 78
1 2 3 4 5 ...
14 maja 2019

1 marca br. weszła w życie nowelizacja kodeksu spółek handlowych, która m.in. wprowadziła nowy art. 531 §21. Ta jednostka redakcyjna odnosi się do skutków procesowych podziału spółki i ostatecznie rozstrzyga spór, który występował do tej pory w orzecznictwie sądów powszechnych.

/pl-pl/publikacje/2019/podział-społki-nie-bedzie-przeszkoda-w-dochodzeniu-roszczen
09 maja 2019

Podział majątku dorobkowego rozwiedzionych małżonków rzadko kiedy należy do prostych spraw. Jednakże coraz częściej dodatkową komplikację tego typu spraw powodował fakt, że w skład dzielonego majątku byłych już małżonków wchodziła nieruchomość obciążona kredytem hipotecznym, na podstawie umowy...

/pl-pl/publikacje/2019/podział-majatku-po-rozwodzie-–-przełomowe-orzeczenia-sadu-najwyzszego
18 kwietnia 2019

Powoływanie i odwoływanie członków organów spółek kapitałowych odbywa się w wewnętrznej sferze działalności spółki, co może powodować trudności dla osób trzecich w ustalaniu, kto faktycznie wchodzi w skład jej organów. Trudności tej ma zaradzić obowiązek ujawniania w Krajowym Rejestrze Sądowym...

/pl-pl/publikacje/2019/sn-odpowiedzialnosc-nieujawnionego-w-krs-członka-zarzadu-za-zobowiazania-społki
16 kwietnia 2019

W ostatnim czasie mamy do czynienia ze wzmożoną aktywnością ustawodawcy w walce ze zjawiskiem korupcji i nadużyć gospodarczych. 6 stycznia 2018 r., na mocy uchwały Nr 207 Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2017 r. ustanowiony został Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018-2020.

/pl-pl/publikacje/2019/polityka-antykorupcyjna-w-społce-–-dlaczego-warto-i-przed-czym-chroni-zarzad-społki
14 kwietnia 2019

Kodeks spółek handlowych, obok „tradycyjnej” procedury podejmowania uchwał przez wspólników spółki z o.o. na zgromadzeniu wspólników, przewiduje również jako alternatywę dla niej dwa tryby pisemne wskazane w art. 227 § 2 KSH.

/pl-pl/publikacje/2019/czy-w-sprawach-osobowych-dopuszczalne-jest-pisemne-głosowanie-wspolnikow-społki-z-o-o
11 kwietnia 2019

Kara umowna jest jednym z najczęściej stosowanych instrumentów ochrony interesów wierzyciela zainteresowanego wykonaniem zobowiązania. Ułatwia ona dochodzenie odszkodowania z uwagi na fakt, iż wierzyciel może dochodzić zapłaty tej kary bez konieczności udawadniania wysokości rzeczywiście...

/pl-pl/publikacje/2019/podwojne-naliczanie-kar-umownych-w-praktyce-umow-o-roboty-budowlane
09 kwietnia 2019

Decyzją z dnia 15 marca 2019 roku Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wymierzyła pierwszą karę na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679, popularnie zwanego RODO. Kara została wymierzona w kwocie równej 220.000 euro czyli niecałego miliona złotych.

/pl-pl/publikacje/2019/pierwsza-kara-na-podstawie-rodo-w-polsce-za-co-społka-bisnode-musi-zapłacic-milion-złotych
25 marca 2019

Problematyka możliwości podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki z o.o. z wyłączeniem prawa pierwszeństwa do objęcia udziałów przez dotychczasowych wspólników bez zgody wszystkich wspólników spółki od lat jest przedmiotem wielu dyskusji w literaturze i orzecznictwie.

/pl-pl/publikacje/2019/czy-wyłaczenie-prawa-pierwszenstwa-do-objecia-udziałow-w-podwyzszonym-kapitale-zakładowym-społki-wym
22 marca 2019

Czym jest parkowanie akcji?Parkowanie akcji to potoczna nazwa działań podejmowanych przez uczestników rynku papierów wartościowych, polegających na tym, że strony umawiają się, że jedna z nich nabywa i posiada akcje we własnym imieniu, lecz na zlecenie innego podmiotu. Parkowanie akcji może...

/pl-pl/publikacje/2019/zakaz-parkowania-akcji-w-społce-publicznej-–-knf-wygrał-proces-z-beneficjentem-fundacji
Wyświetlono 41 - 50 of 78
1 2 3 4 5 ...