• Własność intelektualna

Własność intelektualna

  • ochrona własności intelektualnej w działalności przedsiębiorców w Polsce i za granicą
  • ochrona informacji poufnych, know-how, tajemnicy przedsiębiorstwa
  • sporządzanie i negocjowanie umów o przeniesienie praw własności intelektualnej (np. patentów, znaków towarowych, majątkowych praw autorskich) oraz umów licencyjnych,
  • reprezentacja klienta w sporach o naruszenie praw autorskich oraz praw pokrewnych, patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych