• Zamówienia publiczne i sektorowe

Zamówienia publiczne i sektorowe

Obsługujemy podmioty udzielające zamówień publicznych oraz  wykonawców uczestniczących w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

Oferujemy m.in. następujące usługi:

  • doradztwo przy wyborze właściwego trybu udzielenia zamówienia, sporządzanie i weryfikacja dokumentacji przetargowej, sporządzenie i opiniowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, projektów umów itp.
  • sporządzanie odwołań do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz reprezentację klienta przed KIO
  • przygotowywanie skarg na rozstrzygnięcie KIO do sądów powszechnych oraz reprezentacja klienta w postępowaniu sądowym
  • sporządzanie opinii prawnych z zakresu zamówień publicznych
  • opracowanie umów konsorcjum i umów partnerstwa publiczno-prawnego