• Postępowania sądowe i administracyjne. Arbitraż i mediacje

Postępowania sądowe i administracyjne. Arbitraż i mediacje

Oferujemy obsługę prawną oraz reprezentację Klienta w następującym zakresie:

  • przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym w sprawach cywilnych i gospodarczych
  • w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji publicznej oraz organami regulacyjnymi m.in. Komisją Nadzoru Finansowego, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urzędem Patentowym, Urzędem Komunikacji Elektronicznej, Urzędem Regulacji Energetyki   
  • w postępowaniach karno-gospodarczych i karno-skarbowych tzw. white collar crime
  • przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi (WSA) oraz  Naczelnym Sądem Administracyjnym (NSA)
  • w postępowaniach upadłościowych, naprawczych, restrukturyzacyjnych
  • w postępowaniach egzekucyjnych
  • w sprawach cywilnych i gospodarczych przed sądami arbitrażowymi w kraju i za granicą
  • w postępowaniach mediacyjnych w postępowaniach mediacyjnych oraz w zakresie alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR)